मकतब का पर्यायवाची

मकतब का पर्यायवाची

मकतब – विद्यापीठ, स्कूल, विद्यालय, पाठशाला।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.