महाभारत का पर्यायवाची

महाभारत का पर्यायवाची

महाभारत – जय, भारत, पंचमवेद, महायुद्ध, जयकाव्य।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *