मारे-मारे का पर्यायवाची

मारे-मारे का पर्यायवाची

मज़बूरीवश।

मारे-मारे के पर्यायवाची (अर्थ)

मज़बूरीवश

मारे-मारे से मिलते-जुलते शब्द

मारू

मारुति

मारुत

मारामारी

मारा

मारफ़त

मार-पीट

मारपीट

मारना-पीटना

मारना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *