मुक्तपुरुष का पर्यायवाची

मुक्तपुरुष का पर्यायवाची
मुक्तपुरुष – मुनि, वैरागी, साधु, यती, सन्त, संन्यासी, भिक्षु, तापस, अवधूत, महात्मा।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.