यक्ष्मा का पर्यायवाची

यक्ष्मा का पर्यायवाची

यक्ष्मा – क्षय, टी.बी., राजरोग, तपेदिक।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.