याम का पर्यायवाची

याम का पर्यायवाची

याम – वेला, पहर, बेला, जून, प्रहर।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.