युवती का पर्यायवाची

युवती का पर्यायवाची
युवती – युवति, किशोरी, नवयौवना, श्यामा, तरुणी, सुन्दरी।
अन्य पर्यायवाची शब्द।