रघुराज का पर्यायवाची

रघुराज का पर्यायवाची
रघुराज – रामचन्द्र, रघुपति, रावणारि, अवधेश, जानकीवल्लभ, रघुनाथ, राघव, रघुवर, सीतापति, रघुवीर, कमलेन्द्र, कौशल्यानन्दन।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.