रावणारि का पर्यायवाची

रावणारि का पर्यायवाची
रावणारि – रामचन्द्र, रघुपति, अवधेश, जानकीवल्लभ, रघुनाथ, राघव, रघुराज, रघुवर, सीतापति, रघुवीर, कमलेन्द्र, कौशल्यानन्दन।
अन्य पर्यायवाची शब्द।