ललाम का पर्यायवाची

ललाम का पर्यायवाची
ललाम – सुन्दर, रुचिर, चित्ताकर्षक, कलित, रमणीक, रम्य, मंजुल, मनोहर, चारु, सुहावना, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.