वृक्ष का पर्यायवाची

वृक्ष का पर्यायवाची

वृक्ष – पादप, विटप, तरू, द्रुम, गाछ, पेड़, दरख्त, विटप, अगम, शाखी।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.