सम उपसर्ग से शब्द

सम उपसर्ग से शब्द

सम – समदर्शी, समकोण, समकालीन, समकालिक।

अन्य उपसर्ग

Leave A Reply

Your email address will not be published.