सांत्वना का पर्यायवाची

सांत्वना का पर्यायवाची
सांत्वना – दया, कृपा, अनुकंपा, संवेदना, करुणा, सहानुभूति, प्रसाद, अनुग्रह।
अन्य पर्यायवाची शब्द।