SandeepBarouli
Educational Website

हयालय का पर्यायवाची

हयालय का पर्यायवाची

हयालय शब्द के पर्यायवाची – अस्तबल, अश्वशाला, घुड़साल।


हयालय शब्द के अर्थ से मिलते-जुलते शब्द।

अस्तबल, घुड़साल, अश्वशाला।


अन्य शब्द –

हयादारी

हयादार

हयात

हया

हयशाला

हयमेध

हयन

हय

हम्माल

हम्माम

Leave A Reply

Your email address will not be published.