हिया का पर्यायवाची

हिया का पर्यायवाची

हिया शब्द के पर्यायवाची – मन, दिल, हृदय, हिय।


हिया शब्द के अर्थ से मिलते-जुलते शब्द।

मन, कलेजा, हृदय, दिल, दिल, मन, हृदय, हिय।


अन्य शब्द –

हिय

हिम्मती

हिम्मतवर

हिम्मत

हिमीकृत

हिमालय

हिमायती

हिमायतगर

हिमायत

हिमामदस्ता

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *