हिय का अर्थ

हिय का अर्थ

हिय का अर्थ है – हिया, दिल, हृदय।

कुछ अन्य शब्द जिनका अर्थ हिय से मिलाता-जुलता है – हृदय, मन, दिल, हिया।

हिय जैसे अन्य शब्द –

हिम्मतवर

हिम्मती

हिमीकृत

हिम्मत

हिमालय

हिमायतगर

हिमायती

हिमायत

हिमामदस्ता

हिमानी

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *