हिरौंजी का पर्यायवाची

हिरौंजी का पर्यायवाची

हिरौंजी शब्द के पर्यायवाची – हिरमिजी।


हिरौंजी शब्द के अर्थ से मिलते-जुलते शब्द।

हिरमिजी।


अन्य शब्द –

हिरासाँ

हिरासत

हिरमिजी

हिरफ़ा

हिरफ़तबाज़

हिरफ़त

हिरनी

हिरन

हिरण्यनाभ

हिरण्यगर्भ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *