മാസങ്ങളുടെ പേര്

മാസങ്ങളുടെ പേര്

ജനുവരി

ഫെബ്രുവരി

മാര്ച്ച്

ഏപ്രിൽ

മേയ്

ജൂണ്

ജൂലൈ

ആഗസ്റ്റ്

സെപ്റ്റംബർ

ഒക്ടോബർ

നവംബര്

ഡിസംബർ

All International Languages

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.