namme fan ‘e bisten

namme fan ‘e bisten

Bear

bitch

Buffel

Bolle

Keal

Kamiel

Kat

Fôle

Ko

Hart

Hûn

Oaljefant

Ewe

Filly

Fokse

Hazze

He-goat

hog

hoarnen

Hynder

Hound

hyena

jackal

Laam

leopard

Liuw

Merje

Mol

Mongoose

Aap

Mûs

Mûldier

Okse

Panter

puppy

Knyn

Rôt

rhinoceros

She-calf

She-goat

iikhoarntsje

Tiger

Wolf

Sebra

All International Languages

Leave A Reply

Your email address will not be published.