ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗਊਚਰਜੀ, ਗਸ਼, ਗਸਟ, ਗੱਸਟ, ਗਹਿਰਾਈ, ਗਗ, ਗਜ਼ਟ, ਗਜ਼ਟਿਡ, ਗਜ਼ੇਬੋ, ਗੱਟਸ, ਗਟਰ, ਗੱਠਜੋੜ, ਗਠੀਆ, ਗੰਡਰੀ, ਗੱਡੀ, ਗਣਨਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਗੱਤੇ, ਗੰਦੇ, ਗੰਧ, ਗੰਧਲਾ, ਗਨ, ਗਨਸ਼, ਗਨਨਰ, ਗਨਪਾਡਰ, ਗਨਰਲ, ਗਨੋਵ, ਗੱਫੌ, ਗੰਭੀਰ, ਗੰਭੀਰ, ਗੰਭੀਰਤਾ, ਗਮ, ਗਮਟ, ਗਮੀ, ਗਰਸਪ, ਗਰੱਜ, ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ, ਗਰਬ, ਗਰਬਰ, ਗਰਭ, ਗਰੱਭਸਥ, ਗਰਭਪਾਤ, ਗਰਭਵਤੀ, ਗਰਮੀ, ਗਰਾਉਲਡ, ਗਰਾਊਂਡ, ਗਰਾਈਸ, ਗਰਾਂਟ, ਗਰਾਡਸਵੇਲ, ਗਰਾਨ, ਗਰਿਸਟ, ਗਰਿਸਲੀ, ਗਰਿੱਟ, ਗਰਿੱਡ, ਗਰਿੱਡਰੋਨ, ਗਰਿਨ, ਗਰਿਮਾਕਲਿਨ, ਗਰਿਲ, ਗਰਿਲੇਸ, ਗਰੀਅਵ, ਗਰੀਸ, ਗਰੀਬੀ, ਗਰੁੰਡ, ਗਰੁਪ, ਗਰੁੱਪ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ, ਗਰੂਸ, ਗਰੂਚ, ਗਰੂਡ, ਗਰੂਤਾ, ਗਰੂਮ, ਗਰੇਸ਼ੀਅਸ, ਗਰੇਹਾਊਂਡ, ਗਰੇਜ਼, ਗਰੇਟ, ਗਰੇਟਰ, ਗਰੇਟਿਡ, ਗਰੇਡ, ਗਰੇਡੀਅਟ, ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਗਰੇਨਾਟ, ਗਰੇਨਿਊਟ, ਗਰੇਵਿਟੀ, ਗਰੈਚੁਟੀ, ਗਰੈਟੀਸ, ਗਰੈਟੀਫਾਈਂਗ, ਗਰੈਡੀਅਲ, ਗਰੈਪਿਏਟ, ਗਰੈਬ, ਗਰੈਬਰ, ਗਰੈਲੀਲ, ਗਰੋਇਨ, ਗਰੋਸ, ਗਰੋਟਾਨਟੰਸੀ, ਗਰੋਟੋ, ਗਰੋਨ, ਗਰੋਲ, ਗੱਲ, ਗਲਤ, ਗ਼ਲਤ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ, ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ, ਗਲਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ, ਗਲਾ, ਗਲਾਈਟ, ਗਲਾਈਫ਼, ਗਲਾਈਬ, ਗਲਾਸ, ਗਲਾਸਰੀ, ਗਲਾਸੀ, ਗਲਾਜੀਅਰ, ਗਲਿਸੇਡ, ਗਲਿਚ, ਗਲਿਨਟ, ਗਲਿਮਰ, ਗਲਿਲ, ਗਲੂ, ਗਲੂਕੋਨੀਟਰੀ, ਗਲੂਜ਼ਨ, ਗਲੂਟ, ਗਲੂਟਟਨਸ, ਗਲੂਟਿਨਸ, ਗਲੂਟੋਨ, ਗਲੂਟੋਨੀਜ਼, ਗਲੂਮ, ਗਲੇਅਰ, ਗਲੇਸ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਗਲੇਜ਼, ਗਲੇਟ, ਗਲੇਟਸ, ਗਲੇਡ, ਗਲੇਂਡ, ਗਲੇਡਨ, ਗਲੇਂਡਰੀਅਰ, ਗਲੇਡਿਅਰ, ਗਲੇਡਿੰਗ, ਗਲੇਡੈਸ, ਗਲੇਨ, ਗਲੇਮ, ਗਲੇਮਅਰ, ਗਲੋ, ਗਲੋਏਬਲ, ਗਲੋਸ਼, ਗਲੋਚ, ਗਲੋਜ਼, ਗਲੋਜਿੰਗ, ਗਲੋਟ, ਗਲੋਟਲ, ਗਲੋਨਿੰਗ, ਗਲੋਪ, ਗਲੋਬ, ਗਲੋਬਲ, ਗਲੋਬੁੱਲ, ਗਲੋਬੂਲਰ, ਗਲੋਮਰ, ਗਲੋਰ, ਗਲੋਵ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਗਵਰਨਰ, ਗਵਰਨਿੰਗ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਗਵਾਹ, ਗਵੇ, ਗਵੇਲ, ਗੜਬੜ, ਗਾਉਣਗੇ, ਗਾਇਆ, ਗਾਇਕ, ਗਾਇਕਕੀਪਰ, ਗਾਇਟ, ਗਾਇਨ, ਗਾਇਲੀਲੈਸ, ਗਾਇਲੇਲ, ਗਾਸਟ, ਗਾਹਕ, ਗਾਹਕੀ, ਗਾਕ, ਗਾਕਾਈਜੀਨ, ਗਾਕੀ, ਗਾਗਾ, ਗਾਜ਼, ਗਾਜਰ, ਗਾਡ, ਗਾਣਾ, ਗਾਥੀ, ਗਾਮਪ, ਗਾਮਬਟ, ਗਾਮਾ, ਗਾਰਗ, ਗਾਰਗੈੱਲ, ਗਾਰਜ, ਗਾਰੰਟਰ, ਗਾਰੰਟੀ, ਗਾਰਡ, ਗਾਰਡਜ਼, ਗਾਰਡਟੀਸ਼ਨ, ਗਾਰਡਿੰਗ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਗਾਰਥ, ਗਾਰਨਟ, ਗਾਰਨਰ, ਗਾਰਨਿਸ਼, ਗਾਰਬ, ਗਾਰਬਲ, ਗਾਰਮੇਂਟ, ਗਾਰਲਿਸਲ, ਗਾਰਲੈਂਡ, ਗਾਰਿਸ਼, ਗਾਲਟ, ਗਾਲੀਮੌਫਰੀ, ਗਾਲੇ, ਗਾਲ੍ਹੜੀ, ਗਾਵਿਲ, ਗਿਆਨ, ਗਿਸਟਨ, ਗਿਸ਼ਿੰਗ, ਗਿੱਗ, ਗਿੱਗਟ, ਗਿੱਡੀ, ਗਿਣਤੀ, ਗਿੱਦੜ, ਗਿਦੀਨਿ, ਗਿਫਟ, ਗਿਫਟਿਡ, ਗਿਬ, ਗਿਬਟ, ਗਿਬਟਲਸ, ਗਿਬਰ, ਗਿਬਰਿਸ਼, ਗਿਬੇਟ, ਗਿਬੋਨ, ਗਿਬੌਸ, ਗਿਮਿਕ, ਗਿਰਡ, ਗਿਰਡਰ, ਗਿਰਾਵਟ, ਗਿਰੀ, ਗਿਰੀਪੀ, ਗਿੱਲ, ਗਿਲਟ, ਗਿਲਟੀ, ਗਿਲਡ, ਗਿਲਡਰ, ਗਿਲਡਿੰਗ, ਗੀਅਰ, ਗੀਕੋ, ਗੀਜ਼ਰ, ਗੀਟ, ਗੀਤ, ਗੀਲੀ, ਗੁਆ, ਗੁਆਉਣਾ, ਗੁਆਚ, ਗੁਆਂਢੀ, ਗੁਆਨੋ, ਗੁਆਮ, ਗੁਆਰੇ, ਗੁਇਲਲੇਲ, ਗੁਇਲੇਲਸ, ਗੁੱਸਾ, ਗੁੱਸਾ, ਗੁੱਸੇ, ਗੁੱਸੇਖ਼ੋਰ, ਗੁੱਸੇਬਾਜ਼, ਗੁਕ, ਗੁੰਗੇ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੁਜਾਰਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਗੁੱਝੇ, ਗੁਡ, ਗੁੱਡ, ਗੁਡਜ਼, ਗੁੱਡਜ਼), ਗੁਡਲੀ, ਗੁਡਵਿਲ, ਗੁਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗੁਣਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਗੁਨੀ, ਗੁਪਤ, ਗੁਪਤਤਾ, ਗੁਫਾ, ਗੁੰਬੋ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ, ਗੁਮਨਾਮੀ, ਗੁਮਰਾਹ, ਗੁੰਮਰਾਹ, ਗੁਰਜ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਗੁਰਲਿੰਗ, ਗੁੱਲ, ਗੁਲਪ, ਗੁਲਾਬ, ਗੁਲਾਮੀ, ਗੁਲੀਲੀਟ, ਗੁਵਾ, ਗੁੜ, ਗੁੜਹਾਨੀ, ਗੁਿਲਟ, ਗੂਸ਼ੀ, ਗੂਟ, ਗੂਟੀ, ਗੂਲ, ਗੂੜ੍ਹਾ, ਗੇ, ਗੇਸਟਲਟ, ਗੇਜ, ਗੇਜ਼, ਗੇਜਟੀਏਰ, ਗੇਜਰ, ਗੇਜਲ, ਗੇਟ, ਗੇਟਵਾ, ਗੇਟਵੇ, ਗੇਫਰ, ਗੇਮ, ਗੇਮਰ, ਗੇਮੋਲ, ਗੇਲ, ਗੇਲਡ, ਗੇਲਡਡ, ਗੇਲਡਿੰਗ, ਗੇਵੀ, ਗੈਸ, ਗੈਂਗ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਗੈਗੇ, ਗੈਜੇਟ, ਗੈਟਿੰਗ, ਗੈਟੀ, ਗੈਂਡਰ, ਗੈਫੇ, ਗੈਬ, ਗੈਬਲ, ਗੈਂਬਲ, ਗੈਬੇ, ਗੈਰ, ਗ਼ੈਰ-, ਗੈਰ-ਉੱਤਰ, ਗੈਰ-ਅਸਾਧਾਰਣ, ਗੈਰ-ਅਕੈਡਮੀ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ, ਗੈਰ-ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਗ਼ੈਰ-ਇਨਫੋਰਸਮਡ, ਗੈਰ-ਸੰਕਲਪ, ਗੈਰ-ਸਮਰੂਪ, ਗੈਰ-ਸਮਰੂਪਵਾਦੀ, ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸ਼ਰਤ, ਗੈਰਹਾਜਰ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਗੈਰ, ਗੈਰਜੰਬਗਰੀ, ਗੈਰਜੰਬਧ, ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ, ਗ਼ੈਰ-ਪੈਰੇਲ, ਗੈਰਭੇਦਭਾਵਨਾਕ, ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ, ਗੈਰੀਸਨ, ਗੈਰੀਲੀਟੀ, ਗੈਰੇ, ਗੈਲ, ਗੈਲਿੰਗ, ਗੈਂਲੀ, ਗੈਂਲੀਟ, ਗੈਲੀਵੈਂਟ, ਗੈਲੋਵੇ, ਗੋ, ਗੋਓ, ਗੋਂਗ, ਗੋਜ਼, ਗੋਡ, ਗੋਡੇ, ਗੋਥਰਡ, ਗੋਦੀ, ਗੋਨ, ਗੋਨੋਸਿਸ, ਗੋਫ, ਗੋੱਫ, ਗੋਫੀ, ਗੋਬਬਲਰ, ਗੋਬਬੇਟ, ਗੋਬਲ, ਗੋਬਲੀਨ, ਗੋਬਲੇਗਗੇਗ, ਗੋਬਲੇਟ, ਗੋਰ, ਗੋਰਸ, ਗੋਰੀ, ਗੋਲ, ਗੋਲਡਸਿਮ, ਗੋਲਡਨ, ਗੋਲ਼ਾ, ਗੋਲਾਈ, ਗੋਲੀ, ਗੋਲੈਡ, ਗੋਵਿੰਦ, ਗੌਸ, ਗੌਸਿਪ, ਗੌਸੀਮ, ਗੌਗੇ, ਗੌਟ, ਗੌਂਟਲੈਟ, ਗੌਟਿੰਗ, ਗੌਡ, ਗੌਡਿਵੇਨ, ਗੌਡੀ, ਗੌਨ, ਗੌਨੋਰੀਆ, ਗੌਰਜ, ਗੌਰਡ, ਗੌਰਮੈਂਡ, ਗ੍ਰਹਿ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਗ੍ਰੰਥ, ਗ੍ਰਨਿਊਟਿਡ, ਗ੍ਰਨਿਊਲ, ਗ੍ਰੰਨੀਰ, ਗ੍ਰਫਿਟਿੰਗ, ਗ੍ਰਾਸ, ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ, ਗ੍ਰਾਸਿੰਗ, ਗ੍ਰਾਂਟ, ਗ੍ਰਾਫਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਏਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਗ੍ਰਾਮ, ਗ੍ਰਿਸਟਲ, ਗ੍ਰਿੰਡਰੀ, ਗ੍ਰਿੱਪ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਂਡਰ, ਗ੍ਰੀਨ, ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼, ਗ੍ਰੀਨਿਲੀ, ਗ੍ਰੀਨੈਸ, ਗ੍ਰੀਪਫਲੀ, ਗ੍ਰੀਮ, ਗ੍ਰੇ, ਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਗ, ਗ੍ਰੇਗਰੀਅਸ, ਗ੍ਰੇਟਿੰਗ, ਗ੍ਰੇਨੀ, ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਂਡ, ਗ੍ਰੈਡਡ, ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ, ਗ੍ਰੈਪਿੰਗ, ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ, ਗ੍ਰੈਬ, ਗ੍ਰੈਮਿਅਲ, ਗ੍ਰੋਸਰ, ਗ੍ਰੋਥ, ਗ੍ਰੋਨਿੰਗ, ਗ੍ਰੋਵ, ਗ੍ਰੋਵੈਲ, ਗ੍ਰੋਵੈਲਿੰਗ, ਗ੍ਰ੍ਰਾਫ.

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *