ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹਉਚ, ਹਉਤੁਰ, ਹਉਮੈ, ਹਊਰੇਬੈਟਸ, ਹੱਸ, ਹੱਸਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹੱਸਮੁੱਖ, ਹੰਸਮੈਨ, ਹਕ, ਹੰਕ, ਹੱਕਸਟਰ, ਹੰਕਰ, ਹੰਕਲ, ਹੰਕਾਰ, ਹੰਕਾਰੀ, ਹੱਗ, ਹੰਗਾਮਾ, ਹੰਜ, ਹੱਜ-ਭਰੇ, ਹਜ਼ਮ, ਹੱਜਰ, ਹੰਜਾ, ਹਜ਼ਾਰੀ, ਹੰਝੂ, ਹੰਝੂ, ਹੰਟ, ਹੱਟਰ, ਹੰਟਰ, ਹਟਾਉਣ, ਹਟਾਉਣ,, ਹਟਾਉਣਯੋਗ, ਹਟਾਓ, ਹਟਾਈਏ, ਹਟਾਵੋ, ਹੱਟੀਲਿੰਗ, ਹੱਡੀਆਂ, ਹੰਢਣਸਾਰ, ਹਤਾਸ਼, ਹਤਾਸ਼ਾ, ਹੱਤਿਆ, ਹਤਿਆਰੇ, ਹੱਥ, ਹਥਿਆਰ, ਹਨੀ, ਹਨੀਕੌਂਬ, ਹੰਪ, ਹੰਪਬੈਕ, ਹਫ, ਹਫ਼ਤ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ, ਹਫਤੇ, ਹਫਾਈਜ, ਹਫਿਸ਼, ਹਫੀ, ਹਬ, ਹਬਬਲ, ਹਬਿਸ, ਹਮਸਟਿੰਗ, ਹਮਦਰਦ, ਹਮਦਰਦੀ, ਹਮਦਰੇਦ, ਹਮਪਰ, ਹਮਮੀ, ਹਮਲਾ, ਹਮਲਾਵਰ, ਹਮਲੇ, ਹਮੀਮ, ਹਮੌਕ, ਹਰ, ਹਰਸ਼, ਹਰਸੁਪ, ਹਰਜਾਨਾ, ਹਰਜਾਨੇ, ਹਰਡ, ਹਰਪੀਸ, ਹਰਬ, ਹਰਬਜ, ਹਰਬੀਓਵਰ, ਹਰਬੀਐਵੇਰਸ, ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ, ਹਰਮੇਰੋਫੋਡੀਟ, ਹਰਲ, ਹਰਾ, ਹਰੀਕੇਨ, ਹਰੀਜੰਟਲ, ਹਰੇ, ਹੱਰੇ, ਹਲ, ਹੱਲ, ਹਲਕਾ, ਹਲਟਰ, ਹਲਦੀ, ਹਲਵੇ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਹਲੂਕੂਿਨਜਨਿਕ, ਹਲੋੋ, ਹਵ, ਹਵਾ, ਹੱਵਾਹ, ਹਵਾਦਾਰ, ਹੜਤਾਲ, ਹੜਲਲ, ਹੜ੍ਹ, ਹਾਂ, ਹਾਉਸਗਲਾਸ, ਹਾਉਸਬਾਲ, ਹਾਉਲ, ਹਾਊਸ, ਹਾਊਸਕੀਪਰ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ, ਹਾਊਸਫੁੱਲ, ਹਾਊਸਬਰਟਰ, ਹਾਊਸਬੋਆਟ, ਹਾਊਸੈਟੋਪ, ਹਾਊਥੌਜ਼ੀ, ਹਾਓ, ਹਾਓਇੰਗ, ਹਾਇ, ਹਾਇਕੂ, ਹਾਇਪਰ, ਹਾਇਬ, ਹਾਇਯੌਸਸ, ਹਾਇਰ, ਹਾਇਰਰਚਿਕਲ, ਹਾਇਰਾਰੈੱਕ, ਹਾਇਵ, ਹਾਈਹੈਂਡੇਨੇਸ, ਹਾਈਜੀਨ, ਹਾਈਜੈਕ, ਹਾਈਜੈਕਰ, ਹਾਈਨਾ, ਹਾਈਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਹਾਈਪਰਬੋਲੇ, ਹਾਈਪੋਸਟੀਟੀ, ਹਾਈਪੋਸਟੈਸੀਸ, ਹਾਈਪੋਕਾਈਟ, ਹਾਈਬਰੋ, ਹਾਈਬ੍ਰਾਇਡ, ਹਾਈਮਾਨ, ਹਾਈਲਾਈਜ, ਹਾਈਲੈਂਡ, ਹਾਈਲੈਂਡਰ, ਹਾਈਲੈਰੀਟੀ, ਹਾਈਵੇਅ, ਹਾਈਵੇਅਮਾਨ, ਹਾਈਿਏਸ, ਹਾਏਲੂਫਲੀ, ਹਾਸਪਾਈਸ, ਹਾਸਾ, ਹਾਸ਼ੀਏ, ਹਾਸੇ, ਹਾਸੇਸਾਰਾ, ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ, ਹਾਕਜ਼, ਹਾਕਰ, ਹਾਕੀ, ਹਾਜਤ, ਹਾਜ਼ਰ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਹਾਟ, ਹਾਟਟੋ, ਹਾਥੀ, ਹਾਦਸੇ, ਹਾਮ, ਹਾਮਰਮਰ, ਹਾਰ, ਹਾਰਅਰਅਰ, ਹਾਰਸ, ਹਾਰਸਸ਼ੂ, ਹਾਰਸਿਰ, ਹਾਰਸੇ, ਹਾਰੰਗੂ, ਹਾਰਟ, ਹਾਰਡਨ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਹਾਰਡੀ, ਹਾਰਬਰ, ਹਾਰਬਿੰਜਰ, ਹਾਰਲੀ, ਹਾਰਲੀਪ, ਹਾਰੇ, ਹਾਲ, ਹਾਲਮਾਰਕ, ਹਾਲਵੇਅ, ਹਾਲੀਆ, ਹਾਲੋ, ਹਾਲੋਏ, ਹਿਊਗਸਨ, ਹਿਊਜ, ਹਿਊਮੂੰਗਸ, ਹਿਅਪ, ਹਿਸ, ਹਿੰਸਕ, ਹਿਸਲੌਜੀ, ਹਿੰਸਾ, ਹਿੰਗੋ, ਹਿਚਕ, ਹਿਚਕਚਾਹਟ, ਹਿਚਕਿਚਾਉਣ, ਹਿੱਟ, ਹਿੰਟ, ਹਿੱਟਸ, ਹਿੰਡ, ਹਿਡਡੋਡ, ਹਿੰਡਿੰਗ, ਹਿੰਦ, ਹਿੰਦਰੇਰ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿਨਾ, ਹਿਪ, ਹਿਪਨੋਟਿਸ, ਹਿਪੋਡਰੋਮ, ਹਿਪੋਪੋਟਾਮਸ, ਹਿਮਾ, ਹਿਮਾਇਤੀ, ਹਿਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ, ਹਿਰੇਲਿੰਗ, ਹਿੱਲ, ਹਿਲਟ, ਹੀ, ਹੀਰੀਟਿਟੀ, ਹੀਰੋ, ਹੀਰੋ-ਪੂਜਾ, ਹੁਏ, ਹੁਕ, ਹੁਕਨੌਸ, ਹੁੱਡ, ਹੁੱਡਲ, ਹੁੱਡਵਿਚ, ਹੁਣ, ਹੁੰਦਾ, ਹੁਨਰ, ਹੁਲਕਿੰਗ, ਹੁਲਕੀ, ਹੁਲਬਾਲੂੂ, ਹੂ, ਹੂਕਰ, ਹੂਕੀ, ਹੂਚ, ਹੂਚਬੈਕ, ਹੂਚਬੈਕਡ, ਹੂੰਝਣ, ਹੂਟ, ਹੂਡ, ਹੂਡਲਮ, ਹੂਡਵਿੰਕਿੰਗ, ਹੂਪਰ, ਹੂੰਬੁਗ, ਹੂਮ, ਹੂਮਦਰਮ, ਹੂਰਾ, ਹੂਰੇ, ਹੂਲੂ, ਹੇ, ਹੇਅਰਸੇ, ਹੇਅਰਿੰਗ, ਹੇਸਟਨ, ਹੇਸਟਿੰਗ, ਹੇਸੇਡ, ਹੇਸੋਕ, ਹੇਕ, ਹੇਕਟਰ, ਹੇਕਲੇ, ਹੇਗਰਾ, ਹੇਗੇਜ, ਹੇਜ਼, ਹੇਜ਼ਲ, ਹੇਠ, ਹੇਠਲਾ, ਹੇਠਾਂ, ਹੇਡ, ਹੇਡੀਫੁਲ, ਹੇਨਕੋਪ, ਹੇਨਲ, ਹੇਪਲੇ, ਹੇਰਪੇਕਡ, ਹੇਰਮੈਟਿਕ, ਹੇਰਾਸੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਹੇਰਾਲਡ, ਹੇਰਾਲਡਰੀ, ਹੇਰਾਲੌਮ, ਹੇਰੇਟਿਕ, ਹੇਰੇਟੋਫੋਰ, ਹੇਲ, ਹੇਲਕਿਸ਼, ਹੇਲਿਕਲ, ਹੇਲੀਅਸ, ਹੇਲੀਨੀਕ, ਹੇਿਸਟ, ਹੇੈਸਲ, ਹੈ, ਹੈਈ, ਹੈਸ਼, ਹੈਸਟੀ, ਹੈਕ, ਹੈਕਨੀ, ਹੈਕਰ, ਹੈਕਵਰਕ, ਹੈਂਗ, ਹੈਂਗਮੈਨ, ਹੈਗਰ, ਹੈਂਗਿੰਗ, ਹੈਚ, ਹੈਚਰੀ, ਹੈਚਲਿੰਗ, ਹੈਜ, ਹੈਜ਼ਰਡ, ਹੈਜ਼ਰਡਸ, ਹੈਜ਼ਾ, ਹੈਜਿੰਗ, ਹੈਜ਼ੀ, ਹੈਟ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ, ਹੈਡ, ਹੈਂਡ, ਹੈਂਡਸ, ਹੈੱਡਸਟੈਨ, ਹੈਡਸਟੋਨ, ਹੈਡਸਟ੍ਰੋਂਗ, ਹੈਡਸਮਾਨ, ਹੈਂਡਸਵ, ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ, ਹੈਂਡਸੈਟ, ਹੈਂਡਜ਼, ਹੈੱਡਡਿਏਸ਼ਨ, ਹੈਂਡਪਾਈਕ, ਹੈਂਡਪਿਕਡ, ਹੈਡਪੀਸ, ਹੈਡਬੈਂਡ, ਹੈਡਮੈਨ, ਹੈੱਡਮੌਨ, ਹੈਡਰ, ਹੈਡਰਲ, ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ, ਹੈਂਡਰੇਲ, ਹੈਡਲਾਈਨ, ਹੈਂਡਲੇਲ, ਹੈਡਲੈਂਡ, ਹੈਂਡਵਰਕ, ਹੈਡਵੇ, ਹੈਡਿੰਗ, ਹੈਡੀ, ਹੈਂਡੀ, ਹੈਨਚਮੈਨ, ਹੈਨੇਰੀ, ਹੈਪ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਹੈਬੈਟੇਸ਼ਨ, ਹੈਮਰ, ਹੈਮਲੇਟ, ਹੈਮੋਰਾਜੇਜ, ਹੈਰਕ, ਹੈਰਾਨ, ਹੈਰਾਨਕੁਨ, ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ, ਹੈਰਾਨੀ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਹੈਰਿਟਰ, ਹੈਰੀ, ਹੈਰੀਟੇਜ, ਹੈਲ, ਹੈਲਸੀਉਨ, ਹੈਲਟਲੀ, ਹੈਲਥ, ਹੈਲਥਿਲੀਅਸ, ਹੈਲਥੀ, ਹੈਲਥੁੱਲ, ਹੈਲਪ, ਹੈਲਪਰ, ਹੈਲਮ, ਹੈਲਮਟ, ਹੈੱਲਿੰਗ, ਹੈਲੋ, ਹੋ, ਹੋਅਰਜਿਜ਼, ਹੋਇਆ, ਹੋਏ, ਹੋਸੀ, ਹੋਕ, ਹੋਕੁਮ, ਹੋਗ, ਹੋਜ਼, ਹੋਜਿਜ਼, ਹੋਟਬੇਡ, ਹੋਣਾ, ਹੋਪਸਕੋਟ, ਹੋਪਲਾ, ਹੋਪਿੰਗ, ਹੋਬ, ਹੋਬਬੋਲੀਲਨ, ਹੋਬਲਰ, ਹੋਬਿਟ, ਹੋਬੀ, ਹੋਬੇਲ, ਹੋਮਸਪੂਨ, ਹੋਮਸਿਕੀਸ, ਹੋਮਲੈਂਡ, ਹੋਮਵਰਕ, ਹੋਮੀਸਾਈਡ, ਹੋਮੀਨਮ, ਹੋਮੀਮੇਕਰ, ਹੋਮੀਲੀ, ਹੋਮੀਵਾਰਡ, ਹੋਮੌਲੋਜੀ, ਹੋਰ, ਹੋਰਾਂਸਪਨ, ਹੋਰੀ, ਹੋਰੀਜੋਨ, ਹੋਰੇਸ, ਹੋਲ, ਹੋਲਸਟ, ਹੋਲਡਰ, ਹੋਲਡਿੰਗ, ਹੋਲਮ, ਹੋਲਰ, ਹੋਲਿਜ਼ਮ, ਹੋਲੀਹੋਕ, ਹੋਲੁਸ, ਹੋਲੋ, ਹੋਲੋਕਸਟ, ਹੋਲੋਟੈਥਿਕ, ਹੋਲੋਨੈਸ, ਹੋਵਰ, ਹੋਵਲ, ਹੋੈਕਸ, ਹੋੋਜ਼ਨ, ਹੋੋਰਡ, ਹੌਸਟ, ਹੌਕਿਸ਼, ਹੌਟ, ਹੌਟਨੇਨੀ, ਹੌਟਪੌਟ, ਹੌਟਲੀ, ਹੌਪ, ਹੌਪਹੈਡ, ਹੌਰਾ, ਹੌਲ, ਹੌਲੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਹੌਲੋਬਰ.

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

3 Comments
 1. satnam singh says

  mr sandeep ji this is great work and best web site for grammer and best knowldge for all language….i m very happy to read all language

  1. Sandeep Dhiman says

   Thank You!

  2. Sandeep Dhiman says

   Thank you very much sir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.