ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ, ਫਸਲੀ, ਫਸਾਉਣ, ਫਸਾਇਆ, ਫਸਾਦੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ, ਫੱਜ, ਫਜ਼ੀ,, ਫਜ਼ੂਲ, ਫੰਡ, ਫਤਹ, ਫਨ, ਫਨਲ, ਫ਼ਬਡਜ਼, ਫਬਬਿਲ, ਫੰਬਲ, ਫੰਬਲਿੰਗ, ਫ਼ੰਬੇ, ਫਰ, ਫ਼ਰਸ਼, ਫਰਕ, ਫਰਕੋਰ, ਫਰਗਿਲਿਟੀ, ਫਰਟਰ, ਫਰਟਰਸ, ਫਰੰਟਿਕ, ਫਰੰਟੀਅਰ, ਫਰਨੀਸ਼, ਫਰਨੀਚਰ, ਫਰਨੇਟਿੰਗ, ਫ਼ਰਮਾਨ, ਫਰਰੇਫਿਲ, ਫਰਾਉ, ਫਰਾਊਟ, ਫਰਾਈਪੈਨ, ਫਰਾਜ਼ਲ, ਫਰਾਡ, ਫਰਾਰ, ਫ਼ਰਿਆਦ, ਫਰਿੱਗਿਟੀ, ਫਰੀ, ਫਰੀਐਂਸ, ਫਰੀਲੀ, ਫਰੂਗਲ, ਫਰੂਜ਼ਨ, ਫਰੂਟ, ਫਰੂਟ), ਫਰੂਟਰਿਟੀ, ਫਰੂਟਰੇਟ, ਫਰੂਪਪੀ, ਫ਼ਰੂਮਿਨਟੰਗ, ਫਰੂਮੈਂਟੇਂਟ, ਫਰੇਂਸੀ, ਫਰੇਕਲੇ, ਫਰੇਗਡਿਡ, ਫਰੇਟ, ਫਰੇਟ੍ਰਾਈਸਾਈਡ, ਫਰੇਥਿੰਕਰਰ, ਫਰੇਮ, ਫਰੇਮਵਰਕ, ਫਰੈਸਟਮੈਨ, ਫਰੈਸ਼ਰ, ਫ਼ਰੈਂਕ, ਫਰੈਗਮੈਂਟ, ਫਰੈਗਾਈਲ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਫਰੈਜ, ਫਰੈਟੀਲੀ, ਫਰੈਡਿਊਲੰਟ, ਫਰੈਬ੍ਰੇਕੇਸ਼ਨ, ਫਰੋ, ਫਰੋਜਨ, ਫਰੋਲਿਕਸਮ, ਫਰੌਸਟ, ਫਰੌਡਸਟਰ, ਫਲਸਤੀਨ, ਫਲਸਤੀਨੀ, ਫਲਚਰ, ਫਲੱਪ, ਫਲਿਸਟੀਨ, ਫਲੇਗਮੀਟਿਕ, ਫਲੇਬੋਟਮੀ, ਫਲੇਮਮ, ਫਲੈਂਕ, ਫਲੈਟ, ਫਾਉਂਟੈਨ, ਫਾਉਂਡਰ, ਫਾਉਂਡੇਨ, ਫਾਊਂਟੇਨ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਫਾਊਂਨਡੇਸ਼ਨ, ਫ਼ਾਇਦੇ, ਫਾਇਲ, ਫਾਈਜ, ਫਾਈਟ, ਫਾਈਨੇਟ, ਫਾਈਲੇਟਿਡ, ਫਾਈਵੋਲਸ, ਫਾੱਸਟ, ਫਾਸ਼ੀ, ਫਾਤਾਨਿਨ, ਫਾਂਧੀ, ਫਾਰਸੀ, ਫਾਰਕਡਟੀ, ਫਾਰਗਰਾਊਟ, ਫਾਰਚਿਊਨ, ਫਾਰਬਿਸ਼, ਫਾਰਮਾਸਿਟੀ, ਫਾਰਮੇਸਿਸਟ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਫਾਲ, ਫਾਲਤੂ, ਫਾਲਿਸ, ਫਾਲੀਟ, ਫ਼ਾੜ, ਫਿਊਚਰ, ਫਿਊਚਰਨੀ, ਫਿਊਚਰਿਜ਼ਮ, ਫਿਊਜ਼, ਫਿਊਜ਼ਨ, ਫਿਊਜਿਟਵ, ਫਿਊਟਲ, ਫਿਊਮ, ਫਿਊਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਊਮੈਟੀਜ, ਫਿਊਰੀ, ਫਿਊਲ, ਫਿਊਲਿਲਟੀ, ਫਿਸ਼ਿਓਲੌਜੀਕਲ, ਫਿੰਗੀ, ਫਿਜਿਕ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸਿਸਟ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਫਿਨਰਲ, ਫਿਯਿਲਵਿਲਿਟੀ, ਫਿਰ, ਫਿਰੋਜ਼ੀ, ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਫਿਲਾਸੋਫੀਕਲ, ਫਿਲੋਲੋਜੀ, ਫਿਲੌਰਜ਼, ਫੀਨਿਕਸ, ਫੀਨੋਮੈਂਨਲ, ਫੀਲਸ, ਫੁਟਬਾਲ, ਫੁਫੈਜ, ਫੁਰਚਿਚਤ, ਫੁਰਲਫ਼, ਫੁਲ, ਫੁੱਲ, ਫੁਲनेस, ਫੁਲਸਮ, ਫੁਲਫਿਲ, ਫੁੱਲਲੀ, ਫੁਲੂਗੁਏਟ, ਫੂਲ, ਫੂਲੀਮਨੇਟ, ਫੇਅਰ, ਫੇਅਰਲੇਟ, ਫੇਸ, ਫੇਸਿੰਗ, ਫੇਸਿਲ, ਫੇਸੈੱਡ, ਫੇਗ, ਫੇਜ਼, ਫੇਡ, ਫੇਡਿੰਗ, ਫੇਥ, ਫੇਨਜ਼ੀ, ਫੇਫੜੇ, ਫੇਰ, ਫੇਰੀਟੇਲ, ਫੇਲ, ਫੇਲ੍ਹ, ਫੈਸਲਾ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ, ਫੈਕਸਮਾਈਲ, ਫੈਕਟ, ਫੈਕਟਰ, ਫੈਕਟਰੀ, ਫੈਕਟੋ, ਫੈਕਟੋਮ, ਫੈਕਲਟੀ, ਫੈਕੇਟ, ਫੈਕੇਟਿਅਰਜ਼, ਫੈਂਚ, ਫੈਜ਼ਲ, ਫੈਡੀ, ਫੈਨ, ਫੈਨੀਮੈਨਨ, ਫੈਬਰਿਕ, ਫੈਬਰਿਕੇਟ, ਫੈਬਰਿਕੈਂਟ, ਫੈਬਲੀਸਟ, ਫੈਰੀ, ਫੈਰੀਲੈਂਡ, ਫੈਲਾਉਣਾ, ਫੈਲੀਲੇਟਰ, ਫੋਕਸਿਜ਼ਨ, ਫੋਕਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਫੋਟੋਜੋਲੋਜੀ, ਫੋਨੀ, ਫੋਨੇਟ, ਫੋਨੇਟਿਕ, ਫੋਨੇਟਿਕਸ, ਫੋਰੇ, ਫੋਰੇਟੇਜ, ਫੋਲਫ, ਫ਼ੋਲੀ, ਫੋਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਫੋਲੀਟੇਟਿਡ, ਫੋਲੇਸ਼ਨ, ਫੋਲੇਜ, ਫੋਲੇਰ, ਫੋਲੋਲਿਕ, ਫੋਵਲ, ਫੋਵਾ, ਫੋੜ, ਫੋੜਾ, ਫੌਕਸ, ਫੌਜ, ਫੌਦਰਜ, ਫੌਨਮੈਂਟਲ, ਫੌਮੈਨਸ਼ਨ, ਫੌਰਨ, ਫੌਲਾਇਨ, ਫ੍ਰਿਸਸਨ, ਫ੍ਰਿਟ੍ਰਿਡ, ਫ੍ਰੀ, ਫ੍ਰੀਸਕ, ਫ੍ਰੀਕ, ਫ੍ਰੀਕਲਿੰਗ, ਫ੍ਰੀਕਲੇਡ, ਫ੍ਰੀਜ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਫ੍ਰੀਡਮ, ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਜ਼, ਫ੍ਰੀਮੈਸਿੰਗਜ਼, ਫ੍ਰੀਮੈੰਕਿੰਗ, ਫ੍ਰੀਲ, ਫ੍ਰੀਵਿਲ, ਫ੍ਰੀਵੈਂਟ, ਫ੍ਰੈਅਕ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੋਗ.

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *