ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤਸਦੀਕ, ਤਕਲੀਫ, ਤੰਗ, ਤਚਕੱਤਸਕ, ਤਜੁਰਬੇ, ਤਣਾਅ, ਤਣੀ, ਤਣੇ, ਤੱਤ, ਤਤਪਰ, ਤੱਥ, ਤਪੱਸਵੀ, ਤਪੱਸਿਆ, ਤਪਰ੍ਾਪਤ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਤਬਦੀਲ, ਤਬਦੀਲੀ, ਤਬਾਹ, ਤਬਾਹਕੁਨ, ਤਬੀਅਤ, ਤਰਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਤਰਕਹੀਣ, ਤਰੱਕੀ, ਤਰਕੀਬ, ਤਰਜਮਾ, ਤਰਜੀਹ, ਤਰਜੀਹੀ, ਤਰਤੀਬ, ਤਰਤੁੱਲੁਸ, ਤਰਦਾ, ਤਰਬੂਜ, ਤਰਲ, ਤਰਲਤਾ, ਤਰਾਜੂ, ਤਰੀਫ, ਤਰੁਟੀ, ਤਰੋ, ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ, ਤਲਛਟ, ਤਲਵਾਰ, ਤਲਾਕ, ਤਵੀਤ, ਤਾਕਤ, ਤਾਕਤਵਰ, ਤਾਜ਼ਗੀ, ਤਾਜ਼ਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਤਾਲ, ਤਾਲਾ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਤਾੜ, ਤਿਆਗ, ਤਿਆਗਣ, ਤਿਆਗੀ, ਤਿਆਗੇ, ਤਿਆਰ, ਤਿਆਰੀ, ਤਿਕੋਣ, ਤਿੱਖਣਾ, ਤਿੱਖੇ, ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ, ਤਿਰਲੋਚਨ, ਤਿਲ, ਤੀਬਰਤਾ, ਤੀਬਰਤਾ, ਤੀਰ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤੀਰੀ, ਤੁਰੰਤ, ਤੁਰਦੇ, ਤੁਰਨਾ, ਤੁਲਨਾ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ, ਤੂੰ, ਤੇ, ‘ਤੇ, ਤੇਅਤੇਮ, ਤੇਹਸਪਤਾਲ, ਤੇਜ਼, ਤੇਜਨਮ, ਤੇਜ਼ੀ, ਤੇਰਾ, ਤੈਪਰ, ਤੈਰਾਕੀ, ਤੋਂ, ਤੋਤਾ, ਤੋਪਖ਼ਾਨੇ, ਤੋਬਾ, ਤੋਲ, ਤੋੜ, ਤੋੜਨਾ, ਤੌਨੇਟਲੀ, ਤ੍ਰਿਏਕ, ਤ੍ਰਿਪਤ, ਤ੍ਰੇਲ, ਤ੍ਰੈਸਲਾਨਾ.

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *