ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤਸਦੀਕ, ਤਕਲੀਫ, ਤੰਗ, ਤਚਕੱਤਸਕ, ਤਜੁਰਬੇ, ਤਣਾਅ, ਤਣੀ, ਤਣੇ, ਤੱਤ, ਤਤਪਰ, ਤੱਥ, ਤਪੱਸਵੀ, ਤਪੱਸਿਆ, ਤਪਰ੍ਾਪਤ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਤਬਦੀਲ, ਤਬਦੀਲੀ, ਤਬਾਹ, ਤਬਾਹਕੁਨ, ਤਬੀਅਤ, ਤਰਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਤਰਕਹੀਣ, ਤਰੱਕੀ, ਤਰਕੀਬ, ਤਰਜਮਾ, ਤਰਜੀਹ, ਤਰਜੀਹੀ, ਤਰਤੀਬ, ਤਰਤੁੱਲੁਸ, ਤਰਦਾ, ਤਰਬੂਜ, ਤਰਲ, ਤਰਲਤਾ, ਤਰਾਜੂ, ਤਰੀਫ, ਤਰੁਟੀ, ਤਰੋ, ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ, ਤਲਛਟ, ਤਲਵਾਰ, ਤਲਾਕ, ਤਵੀਤ, ਤਾਕਤ, ਤਾਕਤਵਰ, ਤਾਜ਼ਗੀ, ਤਾਜ਼ਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਤਾਲ, ਤਾਲਾ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਤਾੜ, ਤਿਆਗ, ਤਿਆਗਣ, ਤਿਆਗੀ, ਤਿਆਗੇ, ਤਿਆਰ, ਤਿਆਰੀ, ਤਿਕੋਣ, ਤਿੱਖਣਾ, ਤਿੱਖੇ, ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ, ਤਿਰਲੋਚਨ, ਤਿਲ, ਤੀਬਰਤਾ, ਤੀਬਰਤਾ, ਤੀਰ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤੀਰੀ, ਤੁਰੰਤ, ਤੁਰਦੇ, ਤੁਰਨਾ, ਤੁਲਨਾ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ, ਤੂੰ, ਤੇ, ‘ਤੇ, ਤੇਅਤੇਮ, ਤੇਹਸਪਤਾਲ, ਤੇਜ਼, ਤੇਜਨਮ, ਤੇਜ਼ੀ, ਤੇਰਾ, ਤੈਪਰ, ਤੈਰਾਕੀ, ਤੋਂ, ਤੋਤਾ, ਤੋਪਖ਼ਾਨੇ, ਤੋਬਾ, ਤੋਲ, ਤੋੜ, ਤੋੜਨਾ, ਤੌਨੇਟਲੀ, ਤ੍ਰਿਏਕ, ਤ੍ਰਿਪਤ, ਤ੍ਰੇਲ, ਤ੍ਰੈਸਲਾਨਾ.

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More