ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰਸ਼, ਰੱਸਟਿਕ, ਰੱਸਪੀ, ਰੱਸਾ, ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ, ਰਸ਼ੀ, ਰੱਸੀ, ਰਸੀਦ, ਰਸੂਲ, ਰੱਸੇ, ਰੱਸੇ, ਰਸੋਈ, ਰਸੌਲੀ, ਰਹੱਸਮਈ, ਰਹੱਸਾਤਮਕ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਰਹੋ, ਰਕਮ, ਰੱਖਣੇ, ਰੱਖਾਂ, ਰੱਖਿਅਕ, ਰੱਖਿਆ, ਰਗ, ਰੰਗ, ਰੰਗਦਾਰ, ਰੰਗਰੇਟ, ਰਗੜਨਾ, ਰੰਗਾਈ, ਰੰਗਾਈ, ਰਗਾਮਫਿਨ, ਰਗਿਣਤ, ਰੰਗੀਨ, ਰਚਨਾ, ਰੰਜ, ਰਜਿਸਟਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਰਜ਼ੋਨੈਂਟ, ਰਟਲੈਂਡ, ਰਟੋਰਿਕ, ਰਣਖੇਤਰ, ਰਣਨੀਤੀ, ਰਤਨ, ਰੱਥ, ਰਥੁੱਥਲ, ਰੱਦ, ਰੱਦਰ, ਰੱਦਿਆ,, ਰੰਧਾਵਾ, ਰਨ, ਰਨਰਰ, ਰਨਿੰਗ, ਰੰਪ, ਰੰਪਜ਼, ਰੱਪਟ, ਰੱਪਰਰ, ਰਪਰੋਰਸ਼ੇਮੈਂਟ, ਰਪੀਜਡ, ਰਫ਼, ਰਫਸੀਕੇ, ਰਫ਼ਸੀਨ, ਰਫਲ, ਰਫ਼ਲੀ, ਰਫਿਗਜੈਂਸ, ਰਫੀਸ਼ੀਅਨ, ਰੱਬ, ਰਬਬਲ, ਰੰਬਲ, ਰੱਬੀ, ਰਮ, ਰਮਪਲ, ਰਮਾਇਡ, ਰਵ, ਰਵੱਈਆ, ਰਵੀ, ਰਵੀਜ਼, ਰਾਊਟ, ਰਾਅ, ਰਾਇਅਮ, ਰਾਇਇੰਗ, ਰਾਇੰਸ, ਰਾਇਸਟਿਸਟ, ਰਾਇਸੀਸਿਟੀ, ਰਾਇਸੋਕੋਰਸ, ਰਾਇੰਗ, ਰਾਇਗਲਿੰਗ, ਰਾਇਜ਼ਿੰਗ, ਰਾਇਜ਼ੋਮ, ਰਾਇਟ, ਰਾਇਟਰ, ਰਾਇਨ, ਰਾਇਫ਼ਸ, ਰਾਇਮੇਟੌਡ, ਰਾਇਮੈਟਿਜ਼ਮ, ਰਾਇਲ, ਰਾਇਲਰੀ, ਰਾਈਸ, ਰਾਈਜ਼, ਰਾਈਜ਼ਜ਼, ਰਾਈਜ਼ਲ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟਲ, ਰਾਈਟਿਸ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਰਾਈਡ, ਰਾਈਡਰ, ਰਾਈਥਿੰਗ, ਰਾਈਪਿਓਥੈਸ, ਰਾਈਫਲ, ਰਾਈਮਾਈ, ਰਾਏਸਿਨ, ਰਾਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਰਾਸਪ, ਰਾਹਤ, ਰਾਕੀਸ਼, ਰਾਗ, ਰਾਗਤਾਗ, ਰਾਂਗੀਰਿਅਰ, ਰਾਂਚ, ਰਾਜ, ਰਾਜਦੂਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜ-ਰੇਖਾ, ਰਾਟਰ, ਰਾਡ, ਰਾਂਡ, ਰਾਡੈਂਟ, ਰਾਤ, ਰਾਫ, ਰਾਫੇਲ, ਰਾਫੌਰ, ਰਾਮ, ਰਾਮਸ਼ੈਕਲੇ, ਰਾਮਪਾਂਟ, ਰਾਮਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਮਬਲਿੰਗ, ਰਾਮਬੇਲ, ਰਾਮਾਈਜਡ, ਰਾਵਣ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਰਾਵਿਸ਼, ਰਾਵੈਸੀ, ਰਿਊਇੰਸ਼ਨ, ਰਿਊਮਿਨਟ, ਰਿਸਕ, ਰਿਸਟ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਰਿਸੀਓ, ਰਿਸੀਜ, ਰਿਸ਼ੀਜ਼, ਰਿਸੀਬਲ, ਰਿੰਸੇ, ਰਿਸੈੱਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਰਿਸੋਰਸ, ਰਿਸੋਰਸਲ, ਰਿਸੋਰਸਿੰਗ, ਰਿਸੌਨੈਂਸ, ਰਿਸੌਨੈਂਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਰਿਹਾਈ, ਰਿਕਵਰੀ, ਰਿਕਾਰਡ, ਰਿਕਾਰਡਰ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਰਿਕੋਚੈਟ, ਰਿੰਗ, ਰਿੰਗਟ, ਰਿੰਗਟੈਵ, ਰਿਗਰਰੋਲ, ਰਿੰਗਲੈਡਰ, ਰਿੰਗਲੌਮ, ਰਿਚ, ਰਿਚਿਡ, ਰਿੱਜਡ, ਰਿਜ਼ਰਵ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ, ਰਿਜੁਰਜੈਂਸ, ਰਿਜੁਰੈਂਟ, ਰਿਜ਼ੌਰਟ, ਰਿਟਰਨ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ, ਰਿਟਰੋਫੈਕਸ, ਰਿਟਲ, ਰਿਟਾਇਰ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਰਿਟਾਇਰੈਂਟ, ਰਿਟਾਰਟ, ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਰਿੱਟਿਏ, ਰਿਟੇਲਰ, ਰਿਟੈਕਟਰਿਕ, ਰਿਟੋਰਿਕ, ਰਿਡ, ਰਿੱਡ, ਰਿੰਡ, ਰਿਡੰਡਸੀ, ਰਿਡੰਡੈਂਟ, ਰਿਡਵੈਂਸ, ਰਿਡੀਕਲੀਲ, ਰਿਣ, ਰਿਥਮਿਕ, ਰਿਥਮੈਕਲਿਕਲ, ਰਿਪ, ਰਿੱਪਸ, ਰਿਪਟਿਲੀਅਨ, ਰਿਪਨ, ਰਿਪਪਲ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਰਿਪਲੀਕਾ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ, ਰਿਪੋਸਟੇ, ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ, ਰਿਪੋਰਟਰ, ਰਿਪੌਲ, ਰਿਫ, ਰਿਫ਼ਟ, ਰਿਫੰਡ, ਰਿਫਲੈਕਸ, ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ, ਰਿਫਿਊਲ, ਰਿਫੌਰਮ, ਰਿਬ, ਰਿਬਜ਼, ਰਿਬਟਲ, ਰਿਬਨ, ਰਿਬਾਲਡ, ਰਿਬੇਲ, ਰਿਮ, ਰਿਮੇ, ਰਿਮੋਟ, ਰਿਯੂਨਿਯਨ, ਰਿਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਰਿਵਰਸ, ਰਿਵਰਸਲ, ਰਿਵਰਜ਼ਨ, ਰਿਵਰਟਿਵ, ਰਿਵਰਨੀ, ਰਿਵਰਲਡ, ਰਿਵਵਿਲਟ, ਰਿਵਿਊ, ਰਿਵੀਜਨਿਸਟ, ਰਿਵੋਕ, ਰਿਵੋਲਟ, ਰਿਵੋਲਵ, ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ, ਰਿਵੋਲਿਊਟ, ਰੀ, ਰੀvenge, ਰੀਅਰ, ਰੀਅਲ, ਰੀਅਲਮੇਜੇਸ਼ਨ, ਰੀਅਲਿਏਸ, ਰੀਅਲਿਏਜਡ, ਰੀਅਲਿਟੀ, ਰੀਅਲਿਟੀਕਲ, ਰੀਐਕਸ਼ਨ, ਰੀਐਕਸ਼ਨਰੀ, ਰੀਐਲਿਜ਼ਮ, ਰੀਏਮੀਏਬਲ, ਰੀਸਸ, ਰੀਸਬਲ, ਰੀਸਬਲਬਲੈਂਸ, ਰੀਸਬਲਲਿੰਗ, ਰੀਸਿਊਸੇਟ, ਰੀਸੈਟ, ਰੀਸੈਂਟ, ਰੀਸੋਰਸ, ਰੀਸੋਲੇਂਸ, ਰੀਸੋਵੇਸ਼ਨ, ਰੀਹਰਸਲ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਰੀਕ, ਰੀਚ, ਰੀਚਿਸ, ਰੀਚਿੰਗ, ਰੀਟਰੀਟ, ਰੀਟਰੈਚ, ਰੀਟਰੋਟ, ਰੀਟਲੀਏਸ਼ਨ, ਰੀਟਲੀਟਰੀ, ਰੀਟਾਇਲੇਟ, ਰੀਟਿਉਟੇਟ, ਰੀਟੈਕਟੇਨਵ, ਰੀਡ, ਰੀਡਰ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰੀਡਿਲੀ, ਰੀਡੀਮੇਡੇਟ, ਰੀਤੀ, ਰੀਤੀਅਲ, ਰੀਥਮਿਕੀ, ਰੀਨਿਊ, ਰੀਫ਼, ਰੀਫ਼ਜੈਂਟ, ਰੀਫਲੈਕਸਸ਼ੀਏ, ਰੀਫਲੈਕਟ, ਰੀਫਿਊਸ਼ਨ, ਰੀਫਿਫਟ, ਰੀਫਿਲ, ਰੀਬਾਲਡਰੀ, ਰੀਮ, ਰੀਮਿੰਗ, ਰੀਲ, ਰੀਲਿਕਸ, ਰੀਲਿੰਗ, ਰੀਲੀਜ਼, ਰੀਲੀਲੇਟਰੀ, ਰੀਲੇਟੀਿਵਜਮ, ਰੀਵਰਕ, ਰੀਵਰਬਰਟ, ਰੀਵਰਬੇਰੇਸ਼ਨ, ਰੀਵਰਾਈਟ, ਰੀਵਰਿਬਲ, ਰੀਵਰੈਂਟ, ਰੀਵਰੈਂਟਿਅਲ, ਰੀਵਰੈਂਡ, ਰੀਵਲਿਊਸ਼ਨ, ਰੀਵਾਇੰਡ, ਰੀਵਾਈਟ, ਰੀਵਾਈਵਲ, ਰੀਵਿਨਲ, ਰੀਵੀਜ਼ਨ, ਰੀਵੀਨਟ, ਰੀਵੀਨਟੇਸ਼ਨ, ਰੀਵੀਲ, ਰੀਵੀਲਰੀ, ਰੀਵੀਵਵੈਚ, ਰੀਵੇ, ਰੀਵੈਂਟਲ, ਰੀੜ੍ਹ, ਰੁਸ, ਰੁੱਕਸ, ਰੁਕਾਵਟ, ਰੁਖ਼, ਰੁੱਖ, ਰੁੱਖੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਝਾਨ, ਰੁਟੀਨ, ਰੁੱਡ, ਰੁਡੀਮੈਂਟਲ, ਰੁਦਿਏਸ਼ਨ, ਰੁਦੀ, ਰੁਮਾਲ, ਰੁਲਿੰਗ, ਰੁੜਨਾ, ਰੁੜ੍ਹ, ਰੂ, ਰੂਏਫੁਲ, ਰੂਹ, ਰੂਹਾਨੀ, ਰੂਕ, ਰੂਟ, ਰੂਡ, ਰੂਡੀਮੈਂਟ, ਰੂਡੀਲੀ, ਰੂਥ, ਰੂਪ, ਰੂਪਕ, ਰੂਬੀ, ਰੂਮ, ਰੂਮਮੇਟ, ਰੂਮੀਟੀਮੇਰੀ, ਰੂਲ, ਰੂਲਰ, ਰੂੜੀਵਾਦ, ਰੇਸ, ਰੇਸਟਲ, ਰੇਸਮੇ, ਰੇਸ਼ੇਜ਼, ਰੇਕੀ, ਰੇਕੋਨਿੰਗ, ਰੇਕੌਂਟੇਰ, ਰੇਖਾਸ਼ਾਮਿਲ, ਰੇਗਲਰ, ਰੇਜ਼, ਰੇਂਜ, ਰੇਟ, ਰੇਡ, ਰੇਡਰ, ਰੇਡਿਅਨ, ਰੇਡਿਕਸ, ਰੇਡੀਏਟ, ਰੇਨ, ਰੇਨਕੋਟ, ਰੇਨਬੋ, ਰੇਨੀ, ਰੇਪਟਾਈਲ, ਰੇਪਰ, ਰੇਪਲਿੰਗ, ਰੇਬਿਟ, ਰੇਲ, ਰੇਲਿੰਗ, ਰੇਵਣ, ਰੇਵੇਜ, ਰੇਵੇਨ, ਰੇੜ੍ਹੀ, ਰੈਸਕਲ, ਰੈਸਕਲੈਟਿਟੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰੈਸਨ, ਰੈਂਸਰ, ਰੈਸਲੀਏਂਟ, ਰੈਸਲੀਲ, ਰੈਸਲੈਵ, ਰੈਕ, ਰੈਂਕ, ਰੈਕਸੀਟਰ, ਰੈਕੇਟ, ਰੈਕੇਟਾਈ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਰੈਜ, ਰੈਜ਼ਡ, ਰੈਂਜਲ, ਰੈਜਲਲਿੰਗ, ਰੈਜਿਲੇਟਮੈਂਟ, ਰੈਜੋਰਟੇਪਟੇਬਲ, ਰੈਟ, ਰੈਂਟ, ਰੈਟਿਨਿਊ, ਰੈਟੀਕੁਆਰਟਰ, ਰੈਟੇਟ, ਰੈਂਡਮ, ਰੈਡੀ, ਰੈਡੀਅਲ, ਰੈਡੀਕਲ, ਰੈਡੀਨੀਅਸ, ਰੈਡੀਯੂਬਲ, ਰੈਡੈਂਸ, ਰੈਨਕੋਰੋਸ, ਰੈਨੋਂਮ, ਰੈਪ, ਰੈਪਸੀਐਸ, ਰੈਪਰ, ਰੈਪਰੇਚਰ, ਰੈਪਰੇਟ, ਰੈਪਿਡ, ਰੈਪਿਡਜ਼, ਰੈਪਿਨ, ਰੈਪੀਿਟੀ, ਰੈਫ਼ਰੀ, ਰੈਫਰੈਂਸ, ਰੈਫਾਈਨਮੈਂਟ, ਰੈਬਿਡ, ਰੈਵੇਨਿਊ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰੋ, ਰੋਊਸ਼, ਰੋਅ, ਰੋਅਨ, ਰੋਅਮ, ਰੋਅਰ, ਰੋਇਸਟ, ਰੋਇਸਟਰ, ਰੋਇਸਟਿੰਗ, ਰੋਇਲ, ਰੋਸ, ਰੋਸਟ੍ਰਮ, ਰੋਸ਼ਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਰੋਸਬੁਡ, ਰੋਕਣ, ਰੋਕਣਾ, ਰੋਕਥਾਮ, ਰੋਕਥਾਮਕ, ਰੋਕਿਆ, ਰੋਕੀ, ਰੋਕੋ, ਰੋਗ, ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ, ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ, ਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼, ਰੋਜਰਸ, ਰੋਜਲੈਲ, ਰੋਜ਼ੀ, ਰੋਟ, ਰੋਟੰਡ, ਰੋਟਰੀ, ਰੋਟੇ, ਰੋਟੇਸ, ਰੋਟੇਟ, ਰੋਡ, ਰੋਡਮੈਂਪ, ਰੋਡੀ, ਰੋਡੇਂਟ, ਰੋਡੋਮੋਂਡੇਡ, ਰੋਣ, ਰੋਧਕ, ਰੋਪ, ਰੋਬ, ਰੋਬਸਟ, ਰੋਬਰ, ਰੋਬਰੇ, ਰੋਬੋਟ, ਰੋਮਨੀ, ਰੋਮਾਂ, ਰੋਮਾਂਸ, ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ, ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ, ਰੋਮਿਟੇਟ, ਰੋਮਿਨੀਸ਼ਨ, ਰੋਲ, ਰੋਲਰ, ਰੋਲਲਾਈ, ਰੋਲਿੰਗ, ਰੋਵ, ਰੋਵਰ, ਰੌਇਟਰ, ਰੌਏਸ਼, ਰੌਸ਼ਨ, ਰੌਕ, ਰੌਚਕ, ਰੌਜ, ਰੌਡੀ, ਰੌਨਲ, ਰੌਮਰ, ਰੌਮੀ, ਰੌਲਿਕ.

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *