ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦੱਸਣ, ਦਸਤ, ਦਸਤਕਾਰ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ, ਦਸਤੇ, ਦੱਸੀ, ਦਸੀਨ, ਦਹਾਕੇ, ਦਕਸ਼, ਦੱਖਣੀ, ਦਖਲ, ਦਖ਼ਲ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਦੰਡ, ਦੰਡਿਤ, ਦੰਤਕਥਾ, ਦੱਤਮ, ਦਫ਼ਨਾਏ, ਦਬਾਓ, ਦਬਾਅ, ਦਬਾਇਆ, ਦਮਕ, ਦਮਨ, ਦਰਅਸਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਦਰਦ, ਦਰਦੀ, ਦਰਬਾਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਦਰਾਜ਼, ਦਰੁਸਤਤਾ, ਦਰੇਸੇ, ਦਲਦਲ, ਦਲਦਲੀ, ਦਵੰਦਵਾਦੀ, ਦਵਾਈ, ਦਵੁਤਵ, ਦਾ, ਦਾਅਵਾ, ਦਾਇਰੇ, ਦਾਸੀ, ਦਾਖਲਾ, ਦਾਖਲੇ, ਦਾਖ਼ਲੇ, ਦਾਗ਼ੀ, ਦਾਤਰੀ, ਦਾਤਾਰ, ਦਾਦਾ, ਦਾਦਾਤਾ, ਦਾਦੀ, ਦਾਨ, ਦਾਨਵ, ਦਾਰ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਦਾਲਾਂ, ਦਿ, ਦਿਆਲਤਾ, ਦਿਸਟੇਂਟਰ, ਦਿਸਲ, ਦਿਸ਼ਾ, ਦਿਸ਼ਾਸੂਚਕ,,, ਦਿਹਾਤੀ, ਦਿੱਖ, ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦਿਖਾਇਆ, ਦਿਖਾਵਾ, ਦਿੰਦੀ, ਦਿਮਾਗੀ, ਦਿਮਾਗੀਦਾਰੀ, ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਦਿਲਚਸਪ, ਦਿਲਚਸਪੀ, ਦਿਲਾਸਾ, ਦਿਲੀਵਿਅਮ, ਦਿਵਸ, ਦੀ, ਦੀਪ, ਦੀਵਾਲੀਆ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ, ਦੁਸ਼ਟ, ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਦੁਹਰਾਓ, ਦੁਹਰਾਅ, ਦੁਹਰਾਈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਦੁੱਖ, ਦੁਖਦਾਈ, ਦੁਖੀ, ਦੁਗਣਾ, ਦੁੱਗਣੀ, ਦੁਚਿੱਤਾ, ਦੁਚਿੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ, ਦੁਪਹਿਰ, ਦੁਬਾਰਾ, ਦੁਬਿਧਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਦੁਰਭਾਵਨਾਕ, ਦੁਰਲੱਭ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਦੂਜਾ, ਦੂਰ, ਦੂਰੀ, ਦੇ, ਦੇਸ਼, ਦੇਖ, ਦੇਖਣ, ਦੇਖਣਯੋਗ, ਦੇਖਿਆ, ਦੇਣ, ਦੇਣਦਾਰ, ਦੇਰ, ਦੇਵੋਲਵੇ, ਦੋ, ਦੋਸ਼, ਦੋਸਤਾਨਾ, ਦੋਸਤੀ, ਦੋਸ਼ੀ, ਦੋਹਰੇ, ਦੋਗਲੇਪਣ, ਦੋਤਰਫ਼ਾ, ਦੌਰਾ, ਦੌਰਾਨ, ਦੌੜ, ਦੌੜਦੀ,-ਦੌੜ, ਦ੍ਰਵਿੜ, ਦ੍ਰਿਸ਼, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ.

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *