ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡਕ, ਡੰਕ, ਡਕਟ, ਡਕੈਤ, ਡਕੈਤੀ, ਡੱਗ, ਡੰਗ, ਡਗਗੇਲੈੱਲ, ਡਗਮਗਾਊ, ਡੰਗਰ, ਡਗਲਕ, ਡਗਲਲ, ਡਚੀੋਟੋਮੌਸ, ਡੰਡਲ, ਡਡੇਜੋਨ, ਡਨਕਾਸਟ, ਡਨਘਿਲ, ਡੰਪ, ਡਪਲਲ, ਡੰਫ, ਡਬ, ਡਬਲ, ਡਬਲਡਿੰਗ, ਡਬਲਯੂ., ਡਬੈਬਸ, ਡਯੇਨ, ਡਰ, ਡਰੱਗ, ਡਰੱਗਜ਼, ਡਰੱਗੀ, ਡਰਦੀ, ਡਰੱਮ, ਡਰਮਾ, ਡਰਾਉਣ, ਡਰਾਉਣਾ, ਡਰਾਉਣੇ, ਡਰਾਇਆ, ਡਰਾਇੰਗ, ਡਰਾਇਡੇਜ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ, ਡਰਾਈਵ, ਡਰਾਈਵਰ, ਡਰਾਕੇਡ, ਡਰਾਕੌਨੀਅਨ, ਡਰਾਗੇਜ, ਡਰਾਫਟ, ਡਰਾਬੇਲ, ਡਰਾਮ, ਡਰਾਮਟੁਰਿਜ, ਡਰਾਮਾ, ਡਰਾਮੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਮੇਟਿਸਟ, ਡਰਾਵਨਾ, ਡਰਾਵਰਡ, ਡਰਾੈਕਿਨਿਟੀ, ਡਰੀ, ਡਰੀਅਰ, ਡਰੀਏਰ, ਡਰੀਜਰੀ, ਡਰੀਨ, ਡਰੇ, ਡਰੇਸ, ਡਰੇਸਿਸ, ਡਰੇਕ, ਡਰੇਜ਼, ਡਰੇਨ, ਡਰੇਨੇਜ਼, ਡਰੇਨੇਡ, ਡਰੇਪ, ਡਰੈੱਸ, ਡਰੈਗ, ਡਰੈਗਨ, ਡਰੈਬ, ਡਰੈਲੀ, ਡਰੋਨ, ਡਰੋਵ, ਡਰੌਪ, ਡਲ, ਡਲੇਮ, ਡਵ, ਡਵਰਫ, ਡਵੈਲਰ, ਡਵੈਲਿੰਗ, ਡਾਊਨ, ਡਾਊਨਹਿੱਲ, ਡਾਊਨਗਰੇਡ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਡਾਊਨਟਾਅਰਜ਼, ਡਾਊਨਟਾਈਮ, ਡਾਊਨਪੂਰ, ਡਾਊਨਪੋਲ, ਡਾਊਨਫੋਲਨ, ਡਾਊਨਵਾਡੈਂਸ, ਡਾਊਨਵਾਰਡ, ਡਾਊਨਾਈਟ, ਡਾਊਬ, ਡਾਇ, ਡਾਇਆਕਰਿਟੀਕਲ, ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ, ਡਾਇਸ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ, ਡਾਇਜੈਸਟ, ਡਾਇਟਿੰਗ, ਡਾਇਟ੍ਰੀਬੀ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਡਾਇਪਰ, ਡਾਇਮੰਡ, ਡਾਇਰੀ, ਡਾਇਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਰੇਕਟ, ਡਾਇਰੇਟਿਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਡਾਇਵ, ਡਾਇਵਰ, ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਡਾਈ, ਡਾਈਸ, ਡਾਈਟ, ਡਾਈਟੀ, ਡਾਈਡਲ, ਡਾਈਨ, ਡਾਈਨਿੰਗ, ਡਾਈਰ, ਡਾਈਵਟੀ, ਡਾਈਵਰ, ਡਾਈਵਰਜਡ, ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ, ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ, ਡਾਂਸ, ਡਾਸਟਰਡ, ਡਾਂਸਰ, ਡਾਂਸਿੰਗ, ਡਾਹਢੀ, ਡਾਂਕ, ਡਾਕਟਰ, ਡਾਕਟਰਨੀ, ਡਾਂਗਲਿੰਗ, ਡਾਟ, ਡਾਟਦਾਰ, ਡਾਂਟਿੰਗ, ਡਾਟੇਜ, ਡਾਡ੍ਜ, ਡਾਨ, ਡਾਰਕ, ਡਾਰਕੈਨ, ਡਾਰਟ, ਡਾਰਨ, ਡਾਰਨਰ, ਡਾਰਮਿਟਰੀ, ਡਾਰਲਿੰਗ, ਡਾਲਰ, ਡਾਲਰੋ, ਡਾਲੀਏਨ, ਡਿਊਟ, ਡਿਸ਼, ਡਿਸਓਸੀਏਸ਼ਨ, ਡਿਸਓਬੈਂਸੈਂਸ, ਡਿਸਸੁਲਿਲੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ, ਡਿਸਕਵਰੀ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਡਿਸਕਾਰਡ, ਡਿਸਗਰੇਸ, ਡਿਸਗੇਜਿਡ, ਡਿਸਗੇਜੈਂਸੀ, ਡਿਸਚਰਿਊ, ਡਿਸਚਾਰਜ, ਡਿਸਟਰਨਕੇਟ, ਡਿਸਟਰਮਟ, ਡਿਸਟਰੈਕਟ, ਡਿਸਟਰੈੱਕਟ, ਡਿਸਟਿੱਲਰ, ਡਿਸਟਿਲਰੀ, ਡਿਸਟਿਲਿੰਗ, ਡਿਸਟੇਂਸਡ, ਡਿਸਟੇਂਡ, ਡਿਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਿਸਟੋਪਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਡਿਸਡਰੈਂਸ, ਡਿਸਨਕੰਬਰ, ਡਿਸਨੇੰਟ, ਡਿਸਨੇਫੈਂਟੇਡ, ਡਿਸਨੇਵੈਂਟੇਂਟ, ਡਿਸਪਸੀਸ਼ਨ, ਡਿਸਪਲੇਸ, ਡਿਸਪਲੇਜ਼, ਡਿਸਪਾਰਡ, ਡਿਸਪੈਂਸ, ਡਿਸਪੈਸਰ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਡਿਸਪੈਂਸੀ, ਡਿਸਪੈਚ, ਡਿਸਪੈਚਿਡ, ਡਿਸਪੈਲ, ਡਿਸਪੋਸਿਸ, ਡਿਸਪੋਸਿਸਡ, ਡਿਸਪੋਸੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਪੋਸੇਜਲ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਪੋਜ਼, ਡਿਸਪੋਜਰ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਸ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਸਨ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਜ, ਡਿਸਪ੍ਰੋਸੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਸਪ੍ਰੋਸੋਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਡਿਸਫੈਂਚਾਈਜਿਡ, ਡਿਸਮੁਬਲ, ਡਿਸਰਿਜੈਂਸ, ਡਿਸਵਰਜਨ, ਡਿਸਵਰਜੈਂਟ, ਡਿਸੇਨਫੇਟੇਜੀ, ਡਿਸੈਂਟੈਂਗਲ, ਡਿਕਸ਼ਨਲ, ਡਿਕਟੂਮ, ਡਿਕਟੇਟ, ਡਿਕਟੇਟੇਸ਼ਨ, ਡਿੰਗ, ਡਿਗਣਾ, ਡਿਗਰੀ, ਡਿੰਟ, ਡਿਟਟੀਓਰੀਅਲ, ਡਿਟਟੇਟਰ, ਡਿਟੋ, ਡਿਟ੍ਰੌਟਸ, ਡਿਟ੍ਰੌਡ, ਡਿਟ੍ਰੌਨ, ਡਿਨਰ, ਡਿੱਪ, ਡਿਪਟੀ, ਡਿਪਟੀਸ਼ਿਪ, ਡਿਪਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੇਟ, ਡਿਪਰੇਵ, ਡਿਪਰੈੱਸਡ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਡਿਪਲੇਟ, ਡਿਪਲੋਅਰ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਡਿੱਪਿ, ਡਿਪੂਟੀਜ਼, ਡਿਪੈਂਡਟੇਨਡ, ਡਿਪੈਂਡਟੇਬਲ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ, ਡਿਪੋ, ਡਿਪੋਜ਼, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਡਿਪੌਜ਼, ਡਿਪੌਪ, ਡਿਪ੍ਰਰੇਵਡਿ, ਡਿਫਿਸ਼ਨਲ, ਡਿਫਿਲਿਟੀ, ਡਿਫੈਂਸ, ਡਿਫੈਸਿਐਲ, ਡਿਫੈਨਸਿਵ, ਡਿਫੈਰਜੀ, ਡਿਫੈਰੀਏਟ, ਡਿਮ, ਡਿਮਾਂਡ, ਡਿਮਿਊਨਿਸ਼ਨ, ਡਿਮਿਨਿਊਟਿਵ, ਡਿਮਿਨਿਸ਼, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਰੈਂਜਮੈਂਟ, ਡਿਲਿ, ਡਿਲੀਵਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ, ਡਿਲੈਚ, ਡਿਵਾਇਜ਼ਡ, ਡਿਵਾਇਰੈੱਕਟਿਡ, ਡਿਵਾਈੰਟ, ਡਿਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਡੀ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਡੀਕੋਵਲੀ, ਡੀਕੋੈਕਸ਼ਨ, ਡੀਕੌਪ, ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ, ਡੀਗਰੇਡ, ਡੀਟਰੋਨ, ਡੀਟੋਨੇਟ, ਡੀਟ੍ਰਾਫ, ਡੀਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਡੀਟ੍ਰੌਨਟੇਬਲ, ਡੀਪੂਮ, ਡੀਫਰ, ਡੀਫੇਸ, ਡੀਫੈਰਿਟੀ, ਡੀਬੱਗ, ਡੀਮੈਂਟ, ਡੀਲ, ਡੀਲਡ, ਡੀਲਰ, ਡੀਲਿੰਗ, ਡੀਲਿੰਗਜ਼, ਡੀਿਕਸ਼ਨ, ਡੁਅਲ, ਡੁੱਟਰ, ਡੁਪ, ਡੁਪਲੀਸੀਟੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਡੁਬ, ਡੁੱਬ, ਡੁੱਬਿਆ, ਡੁਰੈਸ, ਡੁਲਸੀਮਰ, ਡੂਓ, ਡੂੰਘਾਈ, ਡੂੰਘੀ, ਡੂੰਘੇ, ਡੂਟ, ਡੂਟਟਰਡਨ, ਡੂਟੀ, ਡੂਡ, ਡੂਨਸ, ਡੂਪਲਾਸਟਸ, ਡੂਫ, ਡੂਰ, ਡੂਲੀਪ, ਡੇ, ਡੇਅਰ, ਡੇਕ, ਡੇਕਰ, ਡੇਜ, ਡੇਜਨ, ਡੇਜਿੰਗ, ਡੇਟ, ਡੇਨਸ, ਡੇਨਿਸਮੈਂਟ, ਡੇਨੌਨਜ਼, ਡੇਮਾਈਸ, ਡੇਮੀ, ਡੇਰੰਗ, ਡੇਰੰਗਡ, ਡੇਰੈਲ, ਡੇਵਿਲ, ਡੈਸ਼, ਡੈਸਕ, ਡੈਸ਼ੀਿੰਗ, ਡੈਕੋਕਟ, ਡੈਜ਼ਡ, ਡੈਂਜਰ, ਡੈਂਜਰੇਸ, ਡੈਂਟਲ, ਡੈਂਟਲੈਸ, ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ, ਡੈਟੋਨੇਟ, ਡੈਂਡਰਲ, ਡੈੱਡਲਾਈਨ, ਡੈੱਡਲਾਕ, ਡੈਡੀ, ਡੈਂਡੀ, ਡੈਡੀਸੀਸ, ਡੈਡੇਲੀਏਸਟ, ਡੈਣ, ਡੈਥ, ਡੈਥਬੇਡ, ਡੈਥਰੋਨ, ਡੈਨਟਲ, ਡੈਨਟਿਸਟ, ਡੈਨਡਡੇਡ, ਡੈਨਯੁਡ, ਡੈਨਯੋਮੈਟ, ਡੈਨੀਔਨਟ, ਡੈਨੀਗੇਸ਼ਨ, ਡੈਨੀਗੇਟ, ਡੈਨੀਗੇਨੇਟ, ਡੈਨੀਜਿਨ, ਡੈਨੀਜੈਨ, ਡੈਨੀਟੀਜ਼, ਡੈਨੀਮੇਂਟ, ਡੈਨੀਮੇਨਿਸ਼ਨ, ਡੈਨੇਜ, ਡੈਂਪ, ਡੈਪਟੀਵਿਟੀ, ਡੈਪਪੋਰਟ, ਡੈਪਰ, ਡੈਪਰੇਟਮੈਂਟ, ਡੈਪਰੇਟਿਸ਼ਨ, ਡੈਪਲਡ, ਡੈਪਿਏਟਿਡ, ਡੈਫਨਿੰਗ, ਡੈਫਰੀਸਟ, ਡੈਫਿਸਸਟ, ਡੈਫੀਅਏਟ, ਡੈਫੀਸਿਫਟ, ਡੈਫੀਸਿਫਡ, ਡੈਫੀਸਿਲੇਟ, ਡੈਫੈਂਸ, ਡੈਬਸੈਮੈਂਟ, ਡੈਬਕ, ਡੈਬਜ਼, ਡੈਬੇਟ, ਡੈਬੌਕ, ਡੈਮ, ਡੈਮਸਨ, ਡੈਮਨ, ਡੈਮਪਿਸ, ਡੈਮੀ, ਡੈਮੇਅਰ, ਡੈਮੇਗੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੇਜ, ਡੈਮੇਨੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੇਨੇਜਿੰਗ, ਡੈਮੋਗੇਟ, ਡੈਮੋਰੇਟ, ਡੈਰਰੋਗੇਟ, ਡੈਰੀਜਰੀ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਡੈਰੀਵੇਟ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਡੈੱਲ, ਡੈੱਲਟਾ, ਡੈਲਡਰ, ਡੈਲੀ, ਡੈਲੀਗੇਜ, ਡੈਲੀਗੇਟ, ਡੈਲੀਜ, ਡੋਚੇ, ਡੋਜ਼, ਡੋਜਲ, ਡੋਜੇਜ, ਡੋਟ, ਡੋਨਜੋਨ, ਡੋਪ, ਡੋਮਿਨਿਅਰ, ਡੋਮਿਨੀਜ਼, ਡੋਮੀਨੀਅਨ, ਡੋਮੀਨੀਟ, ਡੋਮੀਨੀਟੇਨ, ਡੋਮੀਨੇਟਿਡ, ਡੋਮੀਨੇਲ, ਡੋਮੇਨੀਟ, ਡੋਮੇਨੀਰ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਡੋਮੈਨੀਕੇਟ, ਡੋਮੋ, ਡੋਰਡਿਫਰੇਸ, ਡੋਰਨਨੋਬ, ਡੋਰਮੇਜ਼, ਡੋਰਮੈਨ, ਡੋਲੇ, ਡੋਲੇਲ, ਡੋਵਾਗਰ, ਡੋਵੈਪਰੇਟ, ਡੌ, ਡੌਇਨੀ, ਡੌਸਲ, ਡੌਹਰੀ, ਡੌਜ਼ੀਅਰ, ਡੌਜ਼ੀਲੋਜੀ, ਡੌਂਟ, ਡੌਟੀ, ਡੌਟੋਰਡ, ਡੌਡੀ, ਡੌਨ, ਡੌਨਟਲਲੀ, ਡੌਮ, ਡੌਰਸਲ, ਡੌਰਸਿਲ, ਡੌਰਡਿਨ, ਡੌਰੀ, ਡ੍ਰੱਗਿਸਟ, ਡ੍ਰੱਗਿੰਗ, ਡ੍ਰਬ, ਡ੍ਰਾਮਰ, ਡ੍ਰਿਪ, ਡ੍ਰੋਮੈਂਟ, ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ.

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *