ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲਓਰ, ਲਈ, ਲਸ਼, ਲੱਸ, ਲਹਿ, ਲਹਿਰ, ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਲਹੌਰ, ਲਕਲ, ਲੱਕੜ, ਲੱਕੀ, ਲਖੂਸਤ, ਲੰਗ, ਲਗਜੀਆ, ਲੱਗਦਾ, ਲਗ-ਪਗ, ਲਗਪਾਈ, ਲਗਭਗ, ਲੱਗਭਗ, ਲਗਰ, ਲੰਗਰ, ਲੰਗਰ, ਲਗਵਾਇਆ, ਲਗਾਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ, ਲੰਚ, ਲਚਕੀਲਾ, ਲਚਕੀਲੇ, ਲੱਛਣ, ਲਜ਼ੁਲੀ, ਲੰਟ, ਲਟਕਦਾ, ਲਠ, ਲੱਤ, ਲੱਤਾਂ, ਲਤ੍ਤਾ, ਲਥਰ, ਲੱਦੇ, ਲੰਬ, ਲੰਬਰ, ਲੰਬਾ, ਲੰਬਾਈ, ਲੱਭੀ, ਲੱਭੋ, ਲੰਮੀ, ਲਮੀਨਾ, ਲੰਮੇ, ਲਰਸਿਕ, ਲਵ, ਲਵਲੀ, ਲਵਲੀਏਨ, ਲਵੇਗੀ, ਲਵੋ, ਲਾ, ਲਾਊਟ, ਲਾਊਡ, ਲਾਊਡਮਾਊਥ, ਲਾਊਡੈਸਿ, ਲਾਊਮਿਨਸੈਂਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲਾਇਕ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ, ਲਾਇਲਾਈਨ, ਲਾਇਲਾਜ, ਲਾਈ, ਲਾਈਟ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਲਾਈਟਿਸ਼ੀਵ, ਲਾਈਡ, ਲਾਈਨ, ਲਾਈਨਨ, ਲਾਈਨਲ, ਲਾਈਨੀਿੰਗ, ਲਾਈਫ, ਲਾਈਫਸਟਾਇਲ, ਲਾਈਫਗਾਰਡ, ਲਾਈਫਟਾਈਮ, ਲਾਈਫਿਲਾਈਕ, ਲਾਈਫੈਲੋਂਗ, ਲਾਈਮਲਾਈਟ, ਲਾਈਮੋਂਮ, ਲਾਈਲਾਕ, ਲਾਈਵ, ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ, ਲਾਈਵਵਿਲ, ਲਾਂਸਰ, ਲਾਸਾਨੀ, ਲਾਹੇ, ਲਾਹੋ, ਲਾਕ, ਲਾਕਰ, ਲਾਕੇਡ, ਲਾਗ, ਲਾਗਰ, ਲਾਗਰਹੈਡ, ਲਾਗਾੜ, ਲਾਗੂ, ਲਾਚ, ਲਾਜ਼ਮੀ, ਲਾਜ਼ੀਕਲ, ਲਾਟਰੀ, ਲਾਟੂਮੈਕਿੰਗ, ਲਾਡ, ਲਾਂਡਰ, ਲਾਂਡਰੀ, ਲਾਂਡਰੇ, ਲਾਡੀਲਾਈਵ, ਲਾਤੀਸ, ਲਾਦੇਨ, ਲਾਨਟੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਲਾਫ਼ੀਡਿੰਗ, ਲਾਬੀ, ਲਾਭ, ਲਾਭਕਾਰੀ, ਲਾਰਕ, ਲਾਰਡ, ਲਾਰਡਸ, ਲਾਰਡਰ, ਲਾਰੀਨਕਸ, ਲਾਲ, ਲਾਲਚ, ਲਾਲੀ, ਲਾੜੀ, ਲਿਊ, ਲਿਆਉਣ, ਲਿਸਟ, ਲਿਸਿਸ਼ੀ, ਲਿਸੋਮ, ਲਿੰਕ, ਲਿੰਕਸ, ਲਿੰਕਡ, ਲਿੰਕੇਜ, ਲਿਖਤ, ਲਿਖਾਰੀ, ਲਿੱਖਿਆ, ਲਿਖੋ, ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗਰ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ, ਲਿੰਗੀ, ਲਿੰਗੀਚਰ, ਲਿੰਗੁਅਲ, ਲਿੰਗੁਇਸਟ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ, ਲਿੰਗੂਆ, ਲਿੰਗੋ, ਲਿਟਗੇਂਟ, ਲਿਟਮੈਟ, ਲਿਟਰ, ਲਿਟਰੇਟ, ਲਿਟਲ, ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਲਿਟੀਗੇਟਰ, ਲਿਨ, ਲਿੰਨੀਟ, ਲਿਪ, ਲਿਪਸਟਿਕ, ਲਿਪਿਡ, ਲਿਫਟ, ਲਿਬਰ, ਲਿਬਰਟ, ਲਿਬਰਟਿਡ, ਲਿਬਰਲ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਲਿਬਰਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਾ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਲਿਬਰੇਟਰ, ਲਿਬਿਆ, ਲਿਬਿਟਰਨ, ਲਿਬਿਦੀਨਸ, ਲਿਬਿਲ, ਲਿਮਨੋਲੋਜੀ, ਲਿਮਬ, ਲਿਮਿਟੇਡ, ਲਿਮੈਂਨਸੈਂਟ, ਲਿਯਰ, ਲਿਵਜ਼ਨ, ਲਿਵਡ, ਲਿਵਰਿਅਰ, ਲਿਵਿੰਗ, ਲਿਿਟਗੇਟ, ਲੀ, ਲੀਅਨਜ਼, ਲੀਅਰਡ, ਲੀਇਨੀਮਿੰਟ, ਲੀਕ, ਲੀਕਰੇਟ, ਲੀਕਿੰਗ, ਲੀਕੇਜ, ਲੀਚ, ਲੀਚਡ, ਲੀਜ਼, ਲੀਡ, ਲੀਡਰ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਲੀਡਿੰਗ, ਲੀਨ, ਲੀਨਿੰਗ, ਲੀਨੀਅਰ, ਲੀਨੀਅਰਿਟੀ, ਲੀਪ, ਲੀਫ, ਲੀਬ, ਲੀਬੀਡੋ, ਲੀਮ, ਲੀਲਕ, ਲੀਲਟਿੰਗ, ਲੀਵ, ਲੀਵਗੇਟ, ਲੀਵਨ, ਲੀਵਾਰ, ਲੁਸਤ, ਲੁਸੈਸਲ, ਲੁਕ, ਲੁੱਕ, ਲੁਕਿੰਗ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਲੁੱਟ, ਲੁੱਟਣ, ਲੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟੇ, ਲੁਟੇਰੇ, ਲੁਪਤ, ਲੁਫੋਲ, ਲੂਈਟਰ, ਲੂਸ਼, ਲੂਸ਼ੀ, ਲੂੰਕਨ, ਲੂਕਬਰੇਟ, ਲੂਕਾਰ, ਲੂਚ, ਲੂਜ਼, ਲੂਜ਼ਨ, ਲੂਟ, ਲੂਨ, ਲੂਨੀ, ਲੂਪ, ਲੂਪਟੀ, ਲੂਪਿਨ, ਲੂਮ, ਲੂਮਿੰਗ, ਲੂਰਿਡ, ਲੂਲੇ, ਲੂਵਰ, ਲੇਅਪ, ਲੇਅਰ, ਲੇਅਰਡ, ਲੇਸਟ, ਲੇਸਟੀਜ਼, ਲੇਸਰਿੰਗ, ਲੇਸਿਟਿਡ, ਲੇਸੇ, ਲੇਸੇਲ, ਲੇਕ, ਲੇਕਸਾਈਡ, ਲੇਕਸਿਕਨ, ਲੇਕਸਿਕੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਲੇਕਚਰ, ਲੇਕਟੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਡਸੀਕਲ, ਲੇਕਨਾ, ਲੇਕਫ੍ਰੰਟ, ਲੇਕਿਨਿਕ, ਲੇਖ, ਲੇਖਕ, ਲੇਖਾ, ਲੇਜ਼ਰ, ਲੇਜ਼ੀ, ਲੇਜ਼ੀਬੋਨਜ਼, ਲੇਟਗੇਸੀ, ਲੇਟਰਨ, ਲੇਟਲ, ਲੇਟਾਗਿਕ, ਲੇਡਰ, ਲੇਡੀ, ਲੇਨ, ਲੇਨੀਜਰ, ਲੇਪਸੀ, ਲੇਪਰ, ਲੇਪਿੰਗ, ਲੇਪੌਰ, ਲੇਬਰ, ਲੇਬਰਿੰਗ, ਲੇਬਲ, ਲੇਬਾਇਲ, ਲੇਬੀਅਨ, ਲੇਬੀਏਟਸ, ਲੇਮਬੈਸਟ, ਲੇਮੋਂ, ਲੇਰੀ, ਲੇਲੇ, ਲੇਵ, ਲੇਵਡ, ਲੇਵਲ, ਲੇਵਲਿਲਿਟੀ, ਲੇਵੀ, ਲੇਵੇ, ਲੇਿਏਬਿਲਿਜ਼, ਲੈ, ਲੈਂਸ, ਲੈਂਸਸਲਾਈਡ, ਲੈਸਨ, ਲੈਸਿਸ਼ਿੰਗ, ਲੈਂਸੈੱਟ, ਲੈਂਕ, ਲੈਕਸੀਨੀ, ਲੈਂਕਕੀ, ਲੈਕਚਰ, ਲੈਕਰਸ਼ਨ, ਲੈਕਲਟਰ, ਲੈਕਿੰਗ, ਲੈਕੇ, ਲੈਕੇਨ, ਲੈਂਗ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲੈਂਚਿੰਗ, ਲੈਛੇਰੀ, ਲੈਂਜਰ, ਲੈਟਰ, ਲੈਟਰੀਨ, ਲੈਟੇਟੇਬਲ, ਲੈਟੇਰੇਟੇਡ, ਲੈਡ, ਲੈਂਡ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਲੈਂਡਹੋਲਡਰ, ਲੈਂਡਮਾਸ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ, ਲੈਂਡਮੀਨ, ਲੈਂਡਰ, ਲੈਂਡਰੋਨਰ, ਲੈਡਲ, ਲੈਂਡਲਾਡੀ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ, ਲੈਂਡਲੌਕਡ, ਲੈਂਡਿੰਗ, ਲੈਨਸ, ਲੈਨਟਨ, ਲੈਨਿਨਟੀ, ਲੈਪ, ਲੈਂਪ, ਲੈਪਸ, ਲੈਪਿਸ, ਲੈਂਪੂਨ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਸੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ, ਲੈਫਿਕਸ, ਲੈਫੇਰ, ਲੈਬੈਲੀ, ਲੈਮੀਨੇਟ, ਲੈੱਰ, ਲੈਵੀ, ਲੋਅ, ਲੋਸ, ਲੋਸ਼ਨ, ਲੋਸੈਸ, ਲੋਹੇ, ਲੋਕ, ਲੋਕਸ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ, ਲੋਕਲ, ਲੋਕੋ, ਲੋਟ, ਲੋਡ, ਲੋਡਡ, ਲੋਡਿੰਗ, ਲੋਨ, ਲੋਨਡੇਡ, ਲੋਨੇਲੀਨਜ਼, ਲੋਪੀਰੀ, ਲੋਫਟ, ਲੋਬਸਟਰ, ਲੋਭ, ਲੋਰਨ, ਲੋੱਲ, ਲੋਲੀਗੈਗ, ਲੋਲੇ, ਲੋਵਟੀ, ਲੋਵਾਇਸਿਜ਼, ਲੋਵਾਕਿਕ, ਲੋੜ, ਲੋੜੀਂਦੀ, ਲੌਹਨੀ, ਲੌਕਅੱਪ, ਲੌਂਗ, ਲੌਂਗਸ਼ਾਇਰ, ਲੌਂਗਸ਼ੋਰਮੈਨ, ਲੌਗਿੰਗ, ਲੌਜ, ਲੌਂਜ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਲੌਟ, ਲੌਡ, ਲੌਡਰਿੰਗ, ਲੌਪ, ਲੌਂਪਟ, ਲੌਫਟ, ਲੌਰੇਟ, ਲੌਰੇਲ.

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *