ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭੰਗ, ਭਗਤੀ, ਭੱਗਦੜ, ਭਗਵਾਨ, ਭਗੌੜਾ, ਭੱਜ, ਭੱਜਣਾ, ਭੱਜੇ, ਭਟਕਣ, ਭਟਕਾਉਣ, ਭੰਡਾਰ, ਭੰਡੀ, ਭੱਤਾ, ਭੰਨ, ਭਰ, ਭਰਤੀ, ਭਰਪੂਰ, ਭਰਮ, ਭਰਾ, ਭਰੂਣ, ਭਰੋਸਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਭਲਾਈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, ਭੜਕੇ, ਭੜੱਕੇ, ਭਾਗ, ਭਾਗਕੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਭਾਫ, ਭਾਰ, ਭਾਰਾ, ਭਾਰੀ, ਭਾਰੂ, ਭਾਲੋ, ਭਾਵਨਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਭਿਅੰਕਰ, ਭਿਆਨਕ, ਭਿਖਾਰੀ, ਭਿੰਨਲਿੰਗੀ, ਭੀੜ, ਭੁੱਕੀ, ਭੁੱਖ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭੁੱਖੇ, ਭੁਗਤਾਨ, ਭੁਚਾਲ, ਭੁਚਾਲ਼, ਭੁਜ, ਭੁੱਲਣ, ਭੁਲਾਉਣਾ, ਭੂਆ, ਭੂਗੋਲ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਭੂਚਾਲ, ਭੂਤ, ਭੂਰੇ, ਭੇਸ, ਭੇਜਣ, ਭੇਜਿਆ, ਭੇਟ, ਭੇਦ-ਭਾਵਨਾ, ਭੈ, ਭੈਣ, ਭੈਭੀਤ, ਭੈੜਾ, ਭੋਗ, ਭੋਰਾ, ਭੋਲੇਭਾਲੇ, ਭੌਤਿਕਵਾਦ, ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਭ੍ਰੂਣੀ.

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Leave A Reply

Your email address will not be published.