ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯਹੂਦੀ, ਯੰਗ, ਯੰਗਲਿੰਗ, ਯੰਗਿਸ਼, ਯੰਤਰ, ਯਤਾਗਨ, ਯਤੀ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ, ਯਮ, ਯਰਬੋਆ, ਯਰਮਮ, ਯਾ, ਯਾਕਟਮੈਨ, ਯਾਦਗਾਰੀ, ਯਾਰਡਸਟਿਕ, ਯਾਰਡਜਿਜ਼, ਯਾਰਡਮੈਨ, ਯਾਿਟਿੰਗ, ਯਿਪ, ਯਿਪਸ, ਯੀਅਰਅਰ, ਯੀਅਰਬੁੱਕ, ਯੀਨ, ਯੀਲਾ, ਯੁਕ, ਯੁਕਤ, ਯੁਕੇਟਿਡ, ਯੁੱਗ, ਯੁਗਾਂ, ਯੁੱਧ, ਯੂ, ਯੂਕਲਿਸ਼ਨ, ਯੂਗੇਨੀਆ, ਯੂਨਕਰ, ਯੂਨਿਟ, ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਯੂਲ, ਯੂਲੈਟਾਇਡ, ਯੂਲੋਜੀ, ਯੇ, ਯੇਕ, ਯੇਂਟਾ, ਯੇਪ, ਯੇਮਨ, ਯੇਰੇ, ਯੇਰੇਲੀ, ਯੇਲ, ਯੇਲਾਨੀ, ਯੇਲ੍ਹ, ਯੈਸਟਰ, ਯੈਸਟਿ, ਯੈਸੋਆਮ, ਯੈਂਡਰ, ਯੈਲਪ, ਯੈਲਪਰ, ਯੈਲੀ, ਯੈਲੂਨੈਸੈਸ, ਯੋਸਪਾਰਡੀ, ਯੋਕ, ਯੋੱਕ, ਯੋਕਲ, ਯੋਕੇਫਲ, ਯੋਗ, ਯੋਗਤਾ, ਯੋਗਾ, ਯੋਗੀ, ਯੋਜਕ, ਯੋਜਨਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਯੋਨ, ਯੋਨਚ, ਯੋਨਿਆਲ, ਯੋਬ, ਯੋਰ, ਯੋਲਕੀ, ਯੋਿਸਟ, ਯੌਗਲ, ਯੌਨਸਟ, ਯੌਪ.

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More