ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯਹੂਦੀ, ਯੰਗ, ਯੰਗਲਿੰਗ, ਯੰਗਿਸ਼, ਯੰਤਰ, ਯਤਾਗਨ, ਯਤੀ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ, ਯਮ, ਯਰਬੋਆ, ਯਰਮਮ, ਯਾ, ਯਾਕਟਮੈਨ, ਯਾਦਗਾਰੀ, ਯਾਰਡਸਟਿਕ, ਯਾਰਡਜਿਜ਼, ਯਾਰਡਮੈਨ, ਯਾਿਟਿੰਗ, ਯਿਪ, ਯਿਪਸ, ਯੀਅਰਅਰ, ਯੀਅਰਬੁੱਕ, ਯੀਨ, ਯੀਲਾ, ਯੁਕ, ਯੁਕਤ, ਯੁਕੇਟਿਡ, ਯੁੱਗ, ਯੁਗਾਂ, ਯੁੱਧ, ਯੂ, ਯੂਕਲਿਸ਼ਨ, ਯੂਗੇਨੀਆ, ਯੂਨਕਰ, ਯੂਨਿਟ, ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਯੂਲ, ਯੂਲੈਟਾਇਡ, ਯੂਲੋਜੀ, ਯੇ, ਯੇਕ, ਯੇਂਟਾ, ਯੇਪ, ਯੇਮਨ, ਯੇਰੇ, ਯੇਰੇਲੀ, ਯੇਲ, ਯੇਲਾਨੀ, ਯੇਲ੍ਹ, ਯੈਸਟਰ, ਯੈਸਟਿ, ਯੈਸੋਆਮ, ਯੈਂਡਰ, ਯੈਲਪ, ਯੈਲਪਰ, ਯੈਲੀ, ਯੈਲੂਨੈਸੈਸ, ਯੋਸਪਾਰਡੀ, ਯੋਕ, ਯੋੱਕ, ਯੋਕਲ, ਯੋਕੇਫਲ, ਯੋਗ, ਯੋਗਤਾ, ਯੋਗਾ, ਯੋਗੀ, ਯੋਜਕ, ਯੋਜਨਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਯੋਨ, ਯੋਨਚ, ਯੋਨਿਆਲ, ਯੋਬ, ਯੋਰ, ਯੋਲਕੀ, ਯੋਿਸਟ, ਯੌਗਲ, ਯੌਨਸਟ, ਯੌਪ.

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *