ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜਉਡਰੀ, ਜਸਟਨ, ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਟ, ਜਸਟਿਟਿੰਗ, ਜੰਕ, ਜੰਕਸ਼ਨ, ਜੰਕੀ, ਜ਼ਖ਼ਮ, ਜਗ, ਜੰਗਬੰਦੀ, ਜਗਮਗਾਉਣ, ਜੰਗਲ-, ਜੰਗਲੀ, ਜੰਗਲੀਪੁਣੇ, ਜਗਾਉਣ, ਜਗੁਆਰ, ਜਜ਼ਬ, ਜੱਜਮੈਂਟ, ਜੱਜਮੈਂਟਲ, ਜਟ, ਜੱਟ, ਜਣਨ, ਜਣੇਪੇ, ਜੰਤਰ, ਜੱਥਾ, ਜਦਕਿ, ਜੰਦਿਸ, ਜੱਦੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ, ਜਨਗਣਨਾ, ਜਨਤਾ, ਜਨਨੀਟ, ਜਨਨੀਟਰ, ਜਨਮ, ਜਨਮਕੁੰਡਲੀ, ਜਨਮਦਿਨ, ਜਨਰਲ, ਜਨਰਲਟੀ, ਜਨਰਲਾਈਜ਼, ਜਨਰਲਿਸਟ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਨਰੇਟਿਵ, ਜਨਾਹ, ਜ਼ਨਾਹ, ਜ਼ਨਾਹ, ਜਨੂਨ, ਜੰਪ, ਜੰਪਰ, ਜਪਿ, ਜ਼ੱਪੀ, ਜੰਪੀ, ਜ਼ਪੇਲਿਨ, ਜ਼ੱਫਰੇ, ਜੱਫੂਸ, ਜ਼ਬਤ, ਜ਼ਬਰ, ਜੱਬਰ, ਜਬਰਦਸਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜੰਬਲ, ਜੰਬੋ, ਜਮਹੂਰੀ, ਜ਼ਮਨਦੋਜ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਰ, ਜਰਨਲ, ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ, ਜਰਨਵੁਰ, ਜਰਨੀ, ਜਰਨੀਮਾਨ, ਜਰਮ, ਜਰਮਨ, ਜ਼ਰੂਰ, ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜਰੂਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਲ, ਜਲਣ, ਜਲਦੀ, ਜਲਨ, ਜਵਾਨ, ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਬ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਜ਼ਵਿੱਬੈਕ, ਜਵੇਹਰ, ਜ਼ਵੇਤੇਤੋ, ਜੜ੍ਹਤਾ, ਜਾ, ਜਾਂ, ਜਾਅਲੀ, ਜਾਇਕੱਕ, ਜ਼ਾਇਗਡੈਕਟੀਲਜ਼, ਜ਼ਾਇਗੋਟ,,, ਜ਼ਾਇਗੋਟਿਕ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਾਇਨੀਸਿਸਟ, ਜਾਸੂਸੀ, ਜਾਹਰ, ਜ਼ਾਹਰ, ਜਾਗਦੇ, ਜਾਗਨਾ, ਜਾਗਰੂਕ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਾਗੀ, ਜਾਂਚ, ਜਾਣ, ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣਦਾ,, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ, ਜਾਣੂ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਜਾਦੂ, ਜਾਦੂਗਰ, ਜਾਪ, ਜਾਪਦਾ, ਜਾਪਦੇ, ਜਾਪਰ, ਜਾਪੇ, ਜਾਫੀ, ਜਾਮ, ਜਾਮਲੇ, ਜਾਰ, ਜਾਰਗਨ, ਜਾਰਗੌਨ, ਜਾਰਡਨੀਏਰ, ਜਾਰੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਜਾਲਮ, ਜ਼ਾਲਮ, ਜਾਲੌਜੀ, ਜਾਵਾ, ਜਿਓਪਾਰਡਿਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਿਸ, ਜਿਸਦੀ, ਜਿਸਦੇ, ਜਿਸਨੇ, ਜਿਹੜੀ, ਜਿੰਕ, ਜ਼ਿੰਕ, ਜਿਂਕਸ, ਜਿਕਰਯੋਗ, ਜ਼ਿੰਕੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਜ਼ਿੰਗ, ਜਿਗਰ, ਜ਼ਿੰਗਰ, ਜਿਗਰੀ, ਜਿੰਗਲ, ਜਿੰਗੋ, ਜਿੰਗੋਇਸਟਿਕ, ਜਿੰਗੋਜ਼ਮ, ਜਿਟਰ, ਜਿੱਤ, ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿੱਥੇ, ਜ਼ਿੱਦ, ਜਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੱਦੀ, ਜ਼ਿਨ, ਜਿਨਸੀ, ਜਿਨੀ, ਜ਼ਿਨੋਗ੍ਰਾਫ, ਜਿੰਪ, ਜ਼ਿਪ, ਜ਼ਿਪ, ਜਿਪਸਮ, ਜਿਪਸੀ, ਜਿਬਰਾਲਟਰ, ਜਿਮਨੇਜੀਅਮ, ਜਿਮਮਿਕਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਰਾਫ, ਜਿਲਿਹਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ, ਜੀਉਲੌਜੀਕਲ, ਜ਼ੀਸਟ, ਜੀਗ, ਜ਼ੀਟ, ਜ਼ੀਟੀ, ਜੀਨ, ਜੀਨਸ, ਜੀਨਟ, ਜੀਨਿਅਸ, ਜ਼ੀਨੀਆ, ਜੀਨੋਮ, ਜੀਪ, ਜ਼ੀਪਿਕ, ਜੀਬ, ਜੀਬੀ, ਜੀਰ, ਜ਼ੀਰਕਨ, ਜੀਰਰ, ਜ਼ੀਰੋ, ਜੀਵ, ਜੀਵਨਜੋਤ, ਜੀਵਨਦਾਤਾ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ, ਜੁਅਰਨ, ਜੁਆਇੰਟ, ਜੁਆਨ, ਜੁਆਨਟਰ, ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ, ਜੁਕ੍ਸਟਾਪੋਜ਼, ਜੁਗਗਲਰ, ਜੁਗਤੀ, ਜੁਗਲਿੰਗ, ਜੁਗਲੇ, ਜੁਗਿਲਰੀ, ਜੁਗੂਲਰ, ਜੁਗੂਲੇਟ, ਜੁਗੂਲੇਟਿੰਗ, ਜੁਜਬੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਲ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਬਲ, ਜੁਨਸਟਾਪੋਜਿਜ਼,, ਜੁਨਚਰ, ਜੁਨੇਇਟਰਜ਼, ਜੁਰੀਸਪ੍ਰਾਈਡੈਂਸ, ਜੁਰੀਸਿਸਟ, ਜੁਰੀਟ, ਜ਼ੁਲਮ, ਜੁਵੇਸੇਸੀਨ, ਜੁਵੇਨਸੈਂਟ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ, ਜੁਵੇਨਾਈਲਜ਼, ਜੁਵੇਨਾਲਿਟੀ, ਜੁਵੈਨਿਲਿਆ, ਜੁੜਨਾ, ਜੁੜੇ, ਜੁੜੋ, ਜ਼ੂਓਲੋਜਿਸਟ, ਜੂਅਰ, ਜੂਆਂ, ਜ਼ੂਆਸ, ਜ਼ੂਇਡ, ਜੂਏਗੋ, ਜੂਏਜ, ਜੂਸ, ਜੂਸਟ, ਜੂਸਿਜਿਟੀ, ਜੂਗੇਨ, ਜ਼ੂਚਿਨੀ, ਜੂਟ, ਜੂਟੋਮੀ, ਜ਼ੂਡੀਆਈਕ, ਜ਼ੂਨ, ਜੂਨੀ, ਜੂਨੀਅਰ, ਜੂਪੀਟਰ, ਜ਼ੂਮ, ਜੂਮਬੀਨ, ਜ਼ੂਮੈਟਰੀ, ਜ਼ੂਮੋਰਫਿਕ, ਜੂਮੋਰਫੀਜਮ, ਜੂਰੀ, ਜੂਰੀਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜੂਰੀਸਪ੍ਰੂਡੈਂਟ, ਜੂਰੀਡੀਕਲ, ਜੂਲੀ, ਜੂਲੀਏਟ, ਜ਼ੂਲੇਟਰੀ, ਜ਼ੂਲੇਟ੍ਰੋਜ, ਜ਼ੂਲੋਜੀ, ਜੂੜ, ਜੂੁੰਟੀ, ਜੇ, ਜੇਗੀਰ, ਜੇਜੁਨੇ, ਜੇਟਰਸ, ਜੇਟਰਿ, ਜੇਟੀਸ, ਜੇਡ, ਜੇਤੂ, ਜੇਨ, ਜੇਨੇਟ, ਜ਼ੇਫਾਇਰ, ਜੇਫੀ, ਜੇਮ, ਜੇਮੀ, ਜੇਲ, ਜੇਲਟ, ਜੇਲਰ, ਜੇਲੀ, ਜ਼ੇਲੋਟ, ਜ਼ੇਲੋਟਸ, ਜੇਲ੍ਹ, ਜੇਵਾਲਿਨ, ਜੈ, ਜੈਸਟੀ, ਜੈਸਟੀਨ, ਜੈਸਪਰ, ਜੈਸਮੀਨ, ਜੈਸਲ, ਜੈਸਿੰਗ, ਜੈਸੈਮ, ਜੈਕਪਾਟ, ਜੈਕਲੀਨੇਜ, ਜੈਕਿਟ, ਜੈਕੇਟ, ਜੈਂਗਲ, ਜੈਂਗਲਰ, ਜੈਜ਼ਾਈਜ਼ੀ, ਜੈਜ਼ੀ, ਜੈਟੀ, ਜੈਟੇ, ਜੈਂਡਰ, ਜ਼ੈਡਰ, ਜ਼ੈਡੀਆਈਸਟ, ਜ਼ੈਦੋਰੀ, ਜ਼ੈਨ, ਜੈਨਡੇਮੇ, ਜੈਨਿਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜ਼ੈਨਿਥ, ਜੈਨੀ, ਜ਼ੈਨੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ, ਜੈਨੇਟਿਲੇਟ, ਜ਼ੈਬਰਾ, ਜ਼ੈਬਰਿਨ, ਜ਼ੈਬੂ, ਜੈਂਬੋਰੀ, ਜੈਵਿਕ, ਜੋ, ਜ਼ੋਓਪਿਮ, ਜ਼ੋਓਫਿਟਿਕਲ, ਜੋਆਪਣੇਿਚਕਨੇਪਣ, ਜ਼ੋਇਫਾਈਲ, ਜ਼ੋਈ, ਜ਼ੋਈਫੋਬੀਆ, ਜ਼ੋਏਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਜੋਏਜ, ਜ਼ੋਏਟ੍ਰੋਪ, ਜੋਸ, ਜੋਸ਼, ਜ਼ੋਸਟਰ, ਜੋਸਟਲ, ਜੋਸਟਲਮੈਂਟ, ਜੋਸਤਲਿੰਗ, ਜੋਸ਼ੀਲਾ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ, ਜ਼ੋਂਕਡ, ਜੋਕਰ, ਜੋਕਲੀਲੀ, ਜੋਕੁੰਦ, ਜੋਕੂਲਰ, ਜੋਕੂਲਿਟੀ, ਜੋਕੈਸਟਰ, ਜੋਕੈਂਡੀਟੀ, ਜੋਕੋਸ, ਜੋਕੋਸਿਟੀ, ਜੋਗ, ਜੋਗਜਰ, ਜੋਗਲ, ਜੋਟ, ਜੋਤਸ਼, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਜ਼ੋਨ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ, ਜ਼ੋਨਿਜ਼ਮ, ਜੋਬਬਰ, ਜੋਬਲੇਡਰ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਜ਼ੋਰਾਸਟਰੀਜਿਜ਼ਮ, ਜੋਲਟ, ਜੋਲਟੀ, ਜੋਲਿਸ਼ਨ, ਜੋਵੀਲ, ਜੋੜ, ਜੋੜਨ, ਜੋੜਿਆ, ਜ਼ੋੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਜੌ, ਜ਼ੌਸਟਰ, ਜੌਹਰੀ, ਜੌਹਲ, ਜੌਕੀ, ਜੌਂਟੀ, ਜੌਂਟੇਅਰ, ਜ਼ੌਂਡਜ਼, ਜੌਨ, ਜੌਨੀ, ਜੌਨੀਟ, ਜੌਬਬੀ, ਜੌਬੋਨ, ਜੌਲਟਿੰਗ, ਜੌਲੀ, ਜੌਵ.

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Download as PDF and send your friends via WhatsApp. Share via Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *