ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਉਸ, ਉਹ, ਉਕਸਾਹਟ, ਉੱਕਰੇ, ਉਕਾਬ, ਉਂਗਰਵ, ਉਂਗਰਵੇਵਰ, ਉੱਚ, ਉੱਚ, ਉੱਚਾ, ਉੱਚਾਈ, ਉਚਿਤ, ਉੱਚੀ, ਉੱਚੀ, ਉਛਾਲ, ਉੱਜੜਨਾ, ਉੱਡਦੇ, ਉਡੀਕ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ, ਉਤਸਾਹਿਤ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ, ਉਤਸੁਕਤਾ, ਉਤਪਤੀ, ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦਕ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ, ਉਤਪੀਤਾ, ਉੱਤਮ, ਉੱਤਮਤਾ, ਉਤੱਰ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਉੱਤਰੀ, ਉਦਘਾਟਨ, ਉਦਘਾਟਨੀ, ਉਦਾਸ, ਉਦਾਸੀ, ਉਦਾਹਰਣ, ਉਦਾਹਰਨ, ਉਦਾਰਤਾ, ਉਦੇਸ਼, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ, ਉਧਾਰ, ਉਪਕਰਣ, ਉਪਕਰਨ, ਉਪਜ, ਉਪੱਦਰ, ਉਪਦੇਸ਼, ਉਪਨਾਮ, ਉੱਪਰ, ਉਪਲਬਧ, ਉਪਾਧੀ, ਉਬਾਲ, ਉਬਾਲੇ, ਉਭਾਰ, ਉਮੜ, ਉਮੀਦ, ਉਲੰਘਣਾ, ਉਲਝਣ, ਉਲਟ, ਉਲਟੀ, ਉਲਨਾ, ਊਹ, ਊਜ਼, ਊਂਬਰਾ, ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾਸ਼ੀਲ, ਊਲੇਟ, ਓਐਸ, ਓਈਊਵਰੇ, ਓਸਸੀਪਿਟਲ, ਓਸ਼ਨੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਓਸ਼ੀਅਨ, ਓਹਲੇ, ਓਕ, ਓਕਉਪੀਅਰ, ਓਕਸਟਲ, ਓਕਸੀਉਲਡ, ਓਕਸੀਅਸ, ਓਕਸੀਟਲ, ਓਕਡੀਟੀ, ਓਕਯੂਪੀ, ਓਕਯੂਰੋਡ, ਓਕਲਿਸਕ, ਓਕੂਥਸੀ, ਓਕੂਥਟ, ਓਕੂਲਰ, ਓਕੂਲੇਟਿਮਮ, ਓਕੂਵੈਂਸੀ, ਓਟਰੀਰੀ, ਓਂਟੋ, ਓਡ, ਓਡਬਾਲ, ਓਡਰੀਨਟ, ਓਡਲਸ, ਓਡਿਸ, ਓਡਿਸ਼ਨ, ਓਡਿਸਿਲੀ, ਓਡੀਅਮ, ਓਡੀਸੀ, ਓਡੀਜ, ਓਡੀਜ਼ੀਅਸ, ਓਡੋਰਸ, ਓਨਏਟ, ਓਨਟਾਲੋਜੀ, ਓਨਟੇਨਿਏਟਰ, ਓਨਟੋਰ, ਓਨਟੋਰਓਨੀਜੀ, ਓਨਾਈਨਜ਼ਿਨ, ਓਪ, ਓਪਗਜਨ, ਓਪਾ, ਓਪਿਏਟ, ਓਪਿਕ, ਓਪੀਨੀਅਨ, ਓਫਟ, ਓਬਲਿਸਕ, ਓਬੇਡੀਅਸ, ਓਮਬਰੇਜ, ਓਮਬਰੇਜ਼, ਓਮਾਨ, ਓਰਟਰੇਟਰ, ਓਰਡ, ਓਰਡੀਅਰ, ਓਰਬ, ਓਰਿਏਸ਼ਨ, ਓਰਿਜਿੰਗ, ਓਰਿਜਿਨੇਟ, ਓਰੀਅਨ, ਓਰੀਐਂਟ, ਓਰੀਐਂਟਲ, ਓਰੇਕਲ, ਓਰੈਕਲ, ਓਲਗ, ਓਲਡ, ਓਲਡਿਫ, ਓਲੰਪਿਕ, ਓਲੰਪੈਕਟਰ, ਓਲਫੈਟਰੀ, ਓਲੀਓ, ਓਲੀਂਡਰ, ਓਲੀਵ, ਓਲੈ, ਓਲੈੱਟਰ, ਓਲੈਡਰ, ਓਲੈੱਡਰ, ਓਵਨ, ਓਵਰ, ਓਵਰਸੀ, ਓਵਰਸੀਅਰ, ਓਵਰਕਾਇਟਿੰਗ, ਓਵਰਟਲੋ, ਓਵਰਟਿੱਟ, ਓਵਰਟ੍ਰੀਪ, ਓਵਰਪਾਵਰ, ਓਵਰਫਲੋ, ਓਵਰਬਲਾਈਜਿੰਗ, ਓਵਰਬ੍ਰਅਰ, ਓਵਰਮ, ਓਵਰਰਾਈਡ, ਓਵਰਰੂਨ, ਓਵਰਲਡ, ਓਵਰਲੋਡ, ਓਵਰਲੋਮਾ, ਓਵਲ, ਓਵੇ, ਓਵੇਟ.

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ੳ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਙ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਢ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

ੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

Leave A Reply

Your email address will not be published.